Mbi përdorimin e Fondit  Rezervë  me rastin e emergjeces nga rreshjet e dëborës dhe bllokimin e akseve rrugore Shkodër,Pukë e Malësi e Madhe”.

 

V E N D O S I :

 

1. -Të   miratojë  nga Fondi Rezervë i Këshillit të Qarkut Shkodër, shumën prej 1.500  mijë lekë  për  emergjence me rastin e bllokimit të  segmenteve rrugore Shkoder,Pukë dhe Malësi e Madhe si rrezultat i rreshjeve te medha të dëborës.

 

2. – Sa më sipër do kryhet veprimi ;

 

SH T O H E T

 

Gr.0 Tit.04530  Kap. 5 Art 602      shuma        1.500  mijë  lekë.

 

P A K S O H E T

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 609       shuma       1.500  mijë  lekë.

 

3.- Të bëhet shtesa ne Rregjistrin e Parshikimit të Prokurimeve Publike.

 

4.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit ,Drejtoria e Transportit    & Emergjencave ,Nd/ja Rajonale e Rrugeve Rurale pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

5.-Ky vendim hyn në fuqi  menjëhërë.


K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI