Vendim nr.1, 15.03.08 “Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008”