V E N D I M

 

Nr 62 datë 11.12.2007

 

Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër

 

 

VENDOSI:

  1. Të miratojë Rregulloren e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, bashkëngjitur.

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Këshillit të Rregullimit të Territorit dhe departamenti i Urbanistikës pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I

Gjovalin KOLOMBI