“Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2017”

Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 23.12.2016, pasi dëgjoj materialin e paraqitur nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik , “Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2017”, bazuar  pikën ‘dh’ të nenit 77 të  Ligjit  Nr. 139/2015”Për vetëqeverisjen vendore”, nenin 6 të  Ligjit Nr. 9936 datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,i ndryshuar, Udhëzimin nr. 2 date 06.02.2012” Për proçedurat standarte tëzbatimit  te buxhetit “, Ligjin “Per Buxhetin e Vitit 2017”, pas diskutimit nga  anëtaret; miratohet me 13 voya pro.

                                                                 V E N D O S I ;

 

1.       miratojë Buxhetin  e Këshillit të Qarkut Shkodër për  vitin 2017, si më poshtë:

a)      Të miratojë Buxhetin e Pergjithshëm (Transfertë e Pakushtëzuar dhe të ardhura )  të vitit 2017, sipas pasq.1, ne vlerën 46 717 mijë  lekë, pjesë e këtij vendimi.

b)      Të miratojë planin e të ardhurave  të vitit 2017, sipas pasq.2, ne vlerën 500 mijë lekë, pjesë e këtij vendimi.

c)      Të miratojë detajimin  e shpenzimeve  për vitin 2017 sipas tabelave  3 e 4 , në vlerën  46717 mijë lekë, pjesë e këtij vendimi.

2.      Është në kompetencë të Kryetares së Këshillit të Qarkut Shkoder;

Ø  Rishpërndarja e Projekteve të Investimeve , brënda të njëjtit Program.

Ø  Rishpërndarja  ndërmjet zerave të shpenzimeve Korrente, brënda të njëjtit Program.

3.      Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Kryetarja e Këshillit të Qarkut Shkodër.

4.      Ky vendim hyn  në fuqi 10 dite pas shpalljes së tij.

               Miratuar në datën 23/12/2016

               Shpallur në datën 30/12/2016

               Sekretar i Këshillit                                                              K R Y E T A R I

        

                   Gjon MARKU                                                                 Greta BARDELI