Refleksione   

Misioni:
Refleksione mbeshtet dhe fuqizon grate me qellim qe te krijoje nje shoqeri me te drejta dhe mundesi te barabarta. 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø       Krijimi i „Qendres se Grave“.  Ky eshte dokumenti dhe Informacioni pare i Qendrese Gruas, te cilat japin sherbime per OJQte e grave brenda dhe jashte Shqiprise.  (Kjo qender eshte hapur ne 1994 dhe aktualisht funksionon si OJQ e pamvarur)
Ø       “Projekti te drejtat dhe abuzimi femijeve”- per adresimin e te drejtave dhe fenomenit te abuzimit te femijeve ne shoqerine Shqiptate
Ø       Themelimi i pare i “Strehezes per Grate dhe Vajzat e Abuzuara helter ne 1998
Ø       Themelimi i “Qendra Punesimit te Grave” ne 1999
Ø       Projekti “Edukimi i Femijeve Rome ne Shkoder” ne 2001, me qellim permiresimin e sherbimeve shoqerore te komunitetit rome perms mundesive te edukimit te femijeve. Ø       Projekte “Grate e Shkodres per Paqe”ne 2003, me synim rritjen e ndergjegjesimit dhe pjesmarrjes se tyre ne fushaten e c’armatimit       

Adresa: Pas Restorant SCUTARI2 Kati IP.o.Box, Shkodra
Personi Kontaktit: Arjana Fullani
Tel.: 355 4 340432/340433
E-mail: refleksione@albnet.net