Projekti Menaxhimi i Integruar i Ekosistemit te Liqenit te Shkodres

Misioni:

Ulja e ndotjes ne Liqenin e Shkodres me qellim mbrotjen e biodiversitetit dhe habitateve te tij vecanerisht te shpendeve te ujit.

 Objektivat:

Ø  Rritjen e bashkepunimit institucional per mbrojtjen e Liqenit te Shkodres
Ø  Perdorimin e burimeve natyrore te qendrushme
Ø  Ngritjen e kapaciteteve per nje menaxhim me te mire te Liqenit te Shkodres

Adresa: Godina e Prefektures Shkoder, Kati Pare (ish Hipoteka)
Tel/Fax: 02245 1697
Email: a_shimaj@yahoo.com