Për Organizatat jofitimprurëse

V.K.M nr. 564, date 12.8.2005, Për licencimin e ofruesve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore

Strategjia e Shërbimeve shoqërore 2005-2010

V.K.M. nr. 209 datë 14.4.2006, Për përcaktimin e kritereve dhe dokumentacionit për pranimin e personave në institucione rezidenciale publike dhe private të përkujdesjes shoqërore.

Udhëzim nr.901, dt.16.1.2006, Për proçedurën e organizimit të Komisionit të liçensimit të ofruesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror.

Strategjia kombëtare e fëmijëve

Strategjia e barazisë gjinore dhe_dhunës në familje 2007-2010

Standartet për personat e trafikuar, dt. 5.4.2007

Standartet për fëmijët final tetor 05

Ligji 9970 për barazin gjinore në shoqëri

Ligji nr.9669, Për masat ndaj dhunës në mardh. familjare