1. Përgjegjës sektori për financën dhe projektet

2. Specialist për komunikimin dhe promovimin