Forum për EUSAIR dhe Universitetin e Adriatikut dhe të Jonit

Në dhjetor 2012, Bashkimi Evropian mandatuar Komisionin Evropian të përgatisë një Plan Veprimi për të ashtuquajturën Strategjinë Evropiane për Rajonin Adriatiko-Jonian (EUSAIR). Konsultimet janë në vend të drejtë tani në lidhje me këtë temë. Strategjia përfshin 8 vende (Italia, Sllovenia, Kroacia, Greqia, Mali i Zi, Shqipëria,
Bosnje dhe Herzegovinë dhe Serbi), 4 prej të cilave janë shtetet anëtare të BE-së. Deri më tani EUSAIR konsiston në katër shtylla tematike dhe dy shtylla ndër/sektoriale. Në vitin 2014 Plani i Veprimit EUSAIR do të nisë në BE, plani ka për qëllim të koordinojë programimit multi-nivelit të integruar për zhvillimin e harmonizuar territorial nën mbikëqyrjen e Komisionit Evropian. Rajoni Emilia-Romagna dhe Universiteti i Bolonjës, kanë ndërtuar një laborator rajonal për çështjet makro – rajonale , si pjesë e projektit AdriGov, i financuar nga Programi IPA Adriatik CBC 2007-2013. Objektivi kryesor i laboratorit Rajonal është për të rritur cilësinë, efektivitetin dhe efikasitetin e administratës publike sigurojnë pjesëmarrjen aktive në planifikimin e shumë të nivelit të EUSAIR. Në kuadër të projektit AdriGov, Emilia-Romagna dhe laboratori Rajonal mbi çështjet makro-rajonale organizon Forumin “EUSAIR – Ndërtimi i një vetëdije makro- rajonal në territoret Adriatiko-Joniane” që u mbajt në Bologna në 5 dhjetor dhe 6. Një ditë me parë në një nga sallat e Keshillit Rajonal të Emilia Romagna u zhvillua mbledhja e asamblesë se përgjithshme të Eurorajonit Adriatiko Jonian i cili zgjodhi organet e reja drejtuese te këtij organizmi dhe miratoi planin e punës për vitin e ardhshëm. Me date 5 dhe 6 ne ambientet e Universitetit u zhvillua Forumi EUSAIR qe kishte për qëllim të përfshijë në botën akademike të zonës Adriatiko–Joniane, në procesin e konsultimit EUSAIR. Qëllimi është për të kuptuar se çfarë universitetet mendojnë për strukturën dhe përmbajtjen e draft Planit të Veprimit EUSAIR. Kjo iniciativë ka për qëllim të japë një dimension të përshtatshëm territorial në procesin e hartimit të politikave të EUSAIR dhe për zbatimin e parimeve të subsidiaritetit dhe pjesëmarrjes demokratike. Pjesëmarrësit kryesorë ishin institucionet akademike, administratat publike të zonës makro-rajonale Adriatiko-Joniane, anëtarët e Eurorajonit Adriatik-Jon (26 subjektet lokale dhe territoriale që përfaqësojnë 7 prej 8 vendeve të EUSAIR) dhe partnerët e projektit të AdriGov (13 partnerët nga 6 vende EUSAIR). Këshilli i Qarkut Shkodër u përfaqësua me një delegacion i kryesuar nga Kryetari Zoti Maxhid Cungu dhe Këshilltari z. Andrea Jakova