Më 27 dhe 28 Maj Rajoni Molise organizoj në Sarajevë një seminar me temë “Dialogu Ndërkulturor në vitin e qytetarisë evropiane

Më 27 dhe 28 Maj Rajoni Molise organizoj në Sarajevë një seminar me temë “Dialogu Ndërkulturor në vitin e qytetarisë evropiane: Vlerat, aftësitë dhe karriera e re në Makrorajonin Adriatiko-Jonian”. Delegacioni i Këshillit të Qarkut të Shkodrës, i përfaqësuar nga zj Gjyljana Miruku, zj. Valdete Tula, dhe znj Vitjola Capaliku kanë mbështetur idetë dhe strategjitë e paraqitura nga ana e organizatorëve dhe kanë bërë sugjerime që të kërkohet një prani më të madhe e re në seminaret e ardhshme, në mënyrë për  të diskutuar pikëpamjet e tyre dhe vlerësojnë burimet e mundshme të punës.  Bashkimi Evropian, duke pasur parasysh diversitetin etnik dhe kulturor si një nga burimet më të rëndësishme të saj, e ka deklaruar 2008 “Viti Evropian i Dialogut Ndërkulturor”. Diversiteti kulturor mbulon aspekte të ndryshme të identiteteve kulturore të individëve: Origjinën gjeografike, etnitë, gjuhët, background arsimor, pikëpamjet shoqërore, fetare dhe filozofike. Këto janë disa aspekte apo temat që delegacioni nga Shkodra ka mbështetur në këtë seminar. Këto janë çështje  thelbësore në mënyrë që të bëjnë të mundur për të gjithë që jetojnë në Bashkimin Evropian për të promovuar ndërtimin e një shoqërie ndërkulturore dhe zhvillimin e një qytetarie aktive evropiane, për  të promovuar më tej me shpalljen e vitit 2013 si “Viti i shtetasve evropian”.

Rreth këtij skenari,  projekti “AdriGov”, i koordinuar nga Krahina e Molise, synon të nxisë një bashkëpunim ndërkufitar në zonën e Adriatikut e Jonit duke promovuar një model të qeverisjes efektive dhe të përbashkëta që do të kontribuojnë në reduktimin e pabarazive rajonale, duke rritur konkurrencën në një kontekst të zhvillimit të qëndrueshëm në Makro-rajonin Adriatiko-Jonian dhe përgatisin një zonë për një zgjerim të ardhshëm drejt Bashkimit Evropian, duke shpresuar se Shqipëria do të jetë një pjesë e saj sa më shpejt të jetë e mundur.