Këshilli i qarkut Shkodër organizoi sot mbledhjen e Rradhës së KQSH-së për vitin 2022
Me shumicë votash u miratua projekt – vendimi “Mbi miratimin e Tavaneve pergatitore të programit Buxhetor Afatmesëm 2023 – 2025 dhe raportin për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave” si dhe të gjitha p/vendimet e pikave të tjera të rendit të ditës.