Vendime të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, datë 28.09.2007:

• Vendimi nr.1 , Miratim leje ndërtimi për “Sinjalistika turistike e Qarkut Shkoder”.
• Vendimi nr.2, Miratim studim urbanistik për objektin “Pika e përbashkët e kalimit kufitar Muriqan-Sukobinë” .
• Vendimi nr.3, Miratim studim urbanistik pjesor dhe leje shesh ndërtimi për objektin“Antenë AMC”, në fshatin Sheldi, Komuna Guri i Zi.
• Vendimi nr.4, Miratim studim urbanistik pjesor dhe leje shesh ndërtimi për objektin ”Qendër Komunitare , 2 kate”, në Komunën Gur i Zi.
• Vendimi nr.5, Miratim studim urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-T2, në fshatin Juban, Komuna Gur i Zi.
• Vendimi nr.6, Miratim studim urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-A1”, në fshatin Kuç, Komuna Gur i Zi.
• Vendimi nr.7, Miratim studim urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-A1, në fshatin Gajtan, Komuna Gur i Zi”.
• Vendimi nr.8, Miratim studim urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-A1”, në fshatin Ganjollë Komuna Gur i Zi.

Vendime të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, datë 30.11.2007:

• Vendimi nr.1, Miratim   leje  ndërtimi për objektin“Antenë AMC”, në fshatin Sheldi, Komuna Guri i Zi.
• Vendimi nr.2, Miratim  leje  ndërtimi për objektin ”Qendër Komunitare , 2 kate”, në Komunën Gur i Zi.
• Vendimi nr.3, Miratim leje ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-A1”, në fshatin Gajtan, Komuna Gur i Zi.
• Vendimi nr.4, Miratim  leje  ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-A1”, në fshatin Kuç, Komuna Gur i Zi.
• Vendimi nr.5, Miratim   leje  ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-T2”, në fshatin Juban, Komuna Gur i Zi.
• Vendimi nr.6, Miratim leje ndërtimi për objektin “Ambulancë TIP-A1”, në fshatin Ganjollë, Komuna Gur i Zi.
• Vendimi nr.7,rinovim leje shesh ndërtimi dhe miratim leje ndërtimi për objektin “Pikë karburanti Bar-Bufe”, fshati Gur i Zi, Komuna Gur i Zi,investitori Pjetër Ndoci.
• Vendimi nr.8, Miratim leje shesh ndërtimi dhe leje ndërtimi për objektin”Antenë AMC”, në fshatin Koman, Komuna Temal.
• Vendimi nr.9, Miratim leje shesh ndërtimi dhe leje ndërtimi për objektin”Antenë AMC”, në fshatin Mnelë e Madhe , Komuna Mnelë-Vig.

Vendime të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, datë 12.03.2008 :

• Vendimi nr.1, Miratim projekti “Ndërtim ujësjellësi”, në fshatin Juban, Komuna Gur i Zi, Shkodër.
• Vendimi nr.2, Miratim studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Antenë AMC”, në fshatin Theth, Komuna Shalë, Shkodër.
• Vendimi nr.3, Miratim studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Antenë AMC”, në fshatin Drisht, Komuna Postrribë, Shkodër.
• Vendimi nr.4, Miratim studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Pika e kalimit kufitar Vermosh”, Komuna Kelmend, Malësi e Madhe.
• Vendimi nr.5, Miratim studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Godina e Komunës Blerim”, Komuna Blerim, Pukë.
• Vendimi nr.6, Miratim studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Zdrukthtari,Qendra At Mhill Troshani”, në fshatin Kçirë, Komuna Qerret, Pukë.
• Vendimi nr.7, Miratim studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Pulari,Vezë Mode”, Komuna Kastrat, Malësi e Madhe.
• Vendimi nr.8, Rinovim leje shesh ndërtimi për objektin “Banesë private”, për investitorin  privat Tom Vruçaj, Komuna Qendër, Malësi e Madhe.

Vendime të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, datë 11.04.2008 :

• Vendimi nr.1, Miratim leje ndërtimi për objektin “Antenë AMC”, në fshatin Theth, Komuna Shalë, Shkodër.
• Vendimi nr.2, Miratim leje ndërtimi për objektin “Antenë AMC”, në fshatin Drisht, Komuna Postrribë, Shkodër.
• Vendimi nr.3, Miratim leje ndërtimi për objektin “Godina e Komunës Blerim”,  Komuna Blerim, Pukë.
• Vendimi nr.4, Miratim leje ndërtimi për objektin “Zdrukthtari, Qendra At Mhill Troshani”, në fshatin Theth, Komuna Qerret, Pukë.

  Vendime të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, datë 07.07.2008

• Vendimi Nr  1, Miratim Detyre Projektimi per Studim Urbanistik zona Bushat
   -Vijat e verdha te fshatrave.
   -Studim urbanistik qendra Bushat.
   -Studim zona industriale .
• Vendimi nr.2,  Miratim studimi urbanistik zona Bushat.
   -Vijat e verdha te fshatrave.
  -Studim urbanistik qendra Bushat.
  -Studim zona industriale .
• Vendimi nr.3, Miratim  studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Supermarket“, në pronësi të z. Lazer  Pjetri,  Komuna  Ana  e  Malit ,  Shkodër.
• Vendimi nr.4, Miratim  studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Shtesë kapanoni“  të  objektit  “Stabiliment  Përpunimi  Uji  Alpin”  Komuna   Shkrel ,  Malësi  e  Madhe.
• Vendimi nr.5, Miratim  studimi urbanistik dhe leje shesh ndërtimi për objektin “Shtesë kapanoni“  të  objektit  “Stabiliment  Përpunimi  Uji  Alpin”  Komuna   Shkrel,  Malësi  e  Madhe.
• Vendimi nr.6, Rinovim leje shesh ndërtimi dhe Miratim leje ndërtimi për objektin “Linja  400 KV   Tiranë – Podgoricë”, Zona  e  Qarkut  Shkodër (verteksi  A 34   –  A 20).
• Vendimi nr.7, Miratim leje ndërtimi për objektin  Rruga Shkodër – Hani i Hotit, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve.
• Vendimi nr.8, Miratim projekti për objektin “ Ndërtim  i  ujësjellësit Fshati Mnelë e Madhe-Mnelë e Vogël “,  Komuna    Vig  Mnelë,  Shkodër.
• Vendimi nr.9, Miratim Leje ndërtimi për  objektin “Sistemim  oborri  të Qendrës Komunitare Gur  i  Zi “, Komuna  Gur  i Zi,  Shkodër.
• Vendimi nr.10, Miratim projekti për  objektin “ Rehabilitim  i  Ujësjellesit  Hajmel“, Komuna  Hajmel,  Shkodër.

Vendime të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, datë 04.09.2008

• Vendimi nr.1, Miratim leje ndërtimi  për objektin  “Rehabilitim i rrugës Vau i Dejes – Nënshat”, investitori, Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Vendime të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër, datë 03.11.2008

• Vendimi nr.1, Miratim i Planit Strategjik  të Zhvillimit të Bashkisë Vau Dejës.
• Vendimi nr.2, Miratim i Planit Strategjik  të Zhvillimit të Bashkisë Koplik.
• Vendimi nr.3, Miratim i Planit Strategjik  të Zhvillimit  të Bashkisë Pukë.
• Vendimi nr.4, Miratim i Planit Strategjik  të Zhvillimit të Bashkisë Fushë-Arëz.
• Vendimi nr.5, Miratim i Planit Strategjik  të Zhvillimit të Komunës Gur i Zi.
• Vendimi nr.6, Miratim i Planit Strategjik  të Zhvillimit të Komunës Dajç.
• Vendimi nr.7, Miratim i Detyrës së  Projektimi për Planin e Përgjithshëm Rregullues të Qytetit Vau Dejës.
• Vendimi nr.8, Miratim i Detyrës së  Projektimi për Planin e Përgjithshëm Rregullues të Qytetit Vau Dejës.
• Vendimi nr.9, Miratim leje shesh ndërtimi  për objektin “Antenë e Telefonisë Celulare AMC”, në Komunën Pult.

VENDIME TË KËSHILLIT TË RREGULLIMIT TË TERRITORIT TË QARKUT SHKODËR,
DATË 30.01.2009

•    Vendim Nr.1,
Miratim detyrë projektimi i planit rregullues, Qyteti Bajzë, Komuna Kastrat.
•    Vendim Nr.2,
Miratim detyrë projektimi i Komunës Bërdicë, me kushtin e bashkëpunimit dhe koordinimit mes Komunës Bërdicë me Bashkinë Shkodër. Kjo me qëllimin e harmonizimit të planit rregullues të qytetit Shkodër, të hartuar nga Banka Botërore.
•    Vendim Nr.3,
Miratim projekti, Leje ndërtimi për objektin ; Rikonstruksion Ure Stupë e Madhe, Dukagjin, Km 46, Komuna Shosh.
•    Vendim Nr.4,
Miratim projekti, Leje ndërtimi për objektin ; Rikonstruksion Mure mbajtës, Lotaj, Dukagjin, Km 56.5, Komuna Shalë.
•    Vendim Nr.5,
Miratim projekti për objektin ; Murë mbajtës te përroi i Çeverrit, Kir, Dukagjin, km 36,7, Komuna Pult.
•    Vendim Nr.6,
Miratim projekti për objektin ; Murë mbajtës dhe mbrojtje me rrjetë gabian, zona e Postribës, Km 5.2, Komuna Postribë.
•    Vendim Nr.7,
Miratim projekti për objektin ; Dy mure mbajtës dhe Sistemim nështresa rrugore, përballë katarakteve, zona Theth, Dukagjin, Km73.7, Km 74, Komuna Shalë.
•    Vendim Nr.8,
Miratim projekti për objektin ; Rikonstruksion i urave B/A automobilistike Fushë-Arrës-Krrab.
•    Vendim Nr.9,
Miratim projekti për objektin ; Rikonstruksion ure në qendër të Vermoshit, Komuna Kelmend.
•    Vendim Nr.10,
Miratim projekti për objektin ; Mure mbajtës e mbrojtës në degëzim, Dogana Gërçar, Vermosh, Komuna Kelmend.
•    Vendim Nr.11,
Miratim projekti për objektin ; Zëvendësim tombina, në fshatin Vermosh, Komuna Kelmend.
•    Vendim Nr.12,
Miratim projekti për objektin ; Shpatulla ure dhe soletë, te Ura e Vogël, Vermosh, Komuna Kelmend.
•    Vendim Nr.13,
Miratim leje shesh ndërtimi për objektin ; Antenë e Telefonisë AMC, Razma ‘1421’ , fshati Razëm, Komuna Shkrel .
•    Vendim Nr.14,
Miratim leje ndërtimi për objektin ; Antenë e Telefonisë AMC, Pulti ‘1230’ , Lugina e Kirit, Komuna Pult.
•    Vendim Nr.15,
Miratim leje ndërtimi për objektin ; Pika e kalimit kufitar, Vermosh, Komuna Kelmend.
•    Vendim Nr. 16,
Miratim leje ndërtimi për objektin ; Rikonstruksion, Asfaltim i rrugës së Kalasë së Drishtit, Komuna Postribë.
•    Vendim Nr. 17,
Miratim leje ndërtimi për objektin ;“Rikonstruksion i rrugës në qendër të Komunës Postribë, Komuna Postribë.
•    Vendim Nr.18,
Miratim projekt-zbatimi për objektin ; Rikonstruksion rruge, Kaçë-Hajmel-Dheu Lehtë, Komuna Hajmel.
•    Vendim Nr.19,
Miratim projekti për objektin ; Sistemim, asfaltim i rrugës Gur i Zi – Vukatanë, Komuna Gur i Zi.
•    Vendim Nr. 20,
Miratim leje ndërtimi për objektin ; Kapanon shtesë, me investitor Alpin Sh.P.K, fshati Mosel-Reç, Komuna Shkrel.
•    Vendim Nr. 21,
Miratim leje ndërtimi për objektin ; Magazinë Drithërash, me investitor z.Rifat Selgjekaj, fshati Aliaj, Komuna Kastrat.

VENDIME TË KËSHILLIT TË RREGULLIMIT TË TERRITORIT
DATË 24.04.2009

•Vendim Nr. 1,
Miratim projekti teknik për objektin ; Rikonstruksion – shtesë kati, zyrat e Komunës Gur i Zi.
•Vendim Nr.2,
Miratim projekti teknik për objektin ; Shkollë dhe Kopësht, në fshatin Vukatanë, Komuna Gur i Zi.
•Vendim Nr.3,
Miratim projekti teknik për objektin ; Rehabilitim i rrugës Vukatanë – Juban, Komuna Gur i Zi.
•Vendim Nr.4,
Miratim projekti teknik për objektin ; Rikonstuksion i rrugës dhe përroit në lagjen Ferracakë, në fshatin Juban, Komuna Gur i Zi.
•Vendim Nr.5,
Miratim leje shesh ndërtimi, Hidrocentrali i Ashtës, Komuna Bushat.
•Vendim Nr.6,
Miratim projekti për objektin ; Rrethim i shkollës së bashkuar “Lazër Kabashi“, Pistull, Komuna Hajmel.
•Vendim Nr.7,
Miratim leje ndërtimi për objektin ; Asfaltim rruga Kodër-Boks, Komuna Postribë.
•Vendim Nr.8,
Miratim studimi pjesor dhe leje shesh ndërtimi për objektin : Fabrikë çimento, Komuna Bushat.

VENDIME TË KËSHILLIT TË RREGULLIMIT TË TERRITORIT
DATË 20.11.2009

•    Vendim Nr. 1,
Miratim projekti për objektin ; Rikonstruksion i rrugës dhe sistemim i përroit në lagjen Lagorec, fshati Juban, Komuna Gur i Zi.
•    Vendim Nr.2,
Miratim leje ndërtimi për objektin ; Rikonstruksion rruga Vermosh Doganë.

 

 

 

V E N D I M

Nr  1  datë  19.04.2010

 

Këshilli i Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të rradhës të datës 19.04.2010 pas shqyrtimit të P/Vendimit të po kesaj datë , mbeshtetur në Ligjin nr 8405 datë 17.09.1998  „ Për Urbanistiken“ i ndryshuar me Vendimin nr 2 dt 25.01.1999 të Gjykatës Kushtetuese si dhe në Ligjet nr 8453 dt 04.02.1999, nr 8501 datë 16.06.1999, nr 8682 datë 07.11.200 si dhe në ligjin nr 8991 date 23.01.2003, pas diskutimit të anëtareve :

 

 

V E N D O S I :

 

1.     Miratim  i  lejes    ndërtimit   te  objektit  :  Rikonstruksion  i  rrugës  turistike   këmbësore Ura  e  Mesit “  Komuna   Postribë,Shkodër

 

2.     Miratim   i  lejes    ndërtimi    objektit  :” Rikonstruksion  i  kanalit  vaditës  i  Fushës    Thethit ” Komuna  Shale  , Shkodër

 

3.     Miratim   i  lejes    ndërtimi    objektit  :   “Rehabilitim  dhe   ndërtim  i  segmentit  rrugor  Oblike  Qender    Obot” Komuna Ana e  Malit , Shkodër

 

4.     Miratim  projekti    i  objektit :  Sistemim  Asfaltim  i  rrugës kryesore    lagjen Çorrej ,  fshati Guri   Zi”    Komuna  Guri  Zi  , Shkoder 

 

5.     Miratim  i     Studimit    Urbanistik    pjesor   &   Leje Shesh Ndërtimi     objektit  : “Ndërtim  i  hidrocentralit  DARDHE”    Komuna  Blerim   ,  Puke

 

6.     Shfuqizim  i  lejës    shesh ndërtimit   dhe  leje  ndërtimi   i  objektit  : “Banese  private  e  z.  Tom  Vruçaj” . Vendimi  nr  8  date  12.03.2008    per  mospagese  te  takses  2 %                                                                                                                               

 

K r y e t a r i

 

Gjovalin   KOLOMBI

 

 

 

 

 

V E N D I M

 

Nr   2 datë  16.07.2010

 

Këshilli i Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të datës 16.07.2010 pas shqyrtimit të P/Vendimit të po kësaj datë dhe dokumentacionit  përkatës , mbështetur në Ligjin nr 8405 datë 17.09.1998„ Për Urbanistiken“ i ndryshuar me Vendimin nr 2 dt 25.01.1999 të Gjykatës Kushtetuese si dhe në Ligjet nr 8453 datë 04.02.1999, nr 8501 datë 16.06.1999, nr 8682 datë 07.11.200 , në ligjin nr 8991 datë 23.01.2003, si  dhe     gjitha  ligjet  dhe  aktet  nënligjore  për  këtë  qëllim :

 

 

V E N D O S I :

 

1.     Miratim  i  lejes    ndërtimit  të objektit  : “ Ndërtim  i  hidrocentralit  Dardhe”  ,  komuna  Blerim  ,  Puke .

2.     Miratim  projekti    i  objektit :    Ujësjellësi  i  Rrasekut   faza  e  dytë    Komuna   Postribë, Shkodër .

3.     Miratim  i     Studimit    Urbanistik    pjesor   &   Leje  Shesh Ndërtimi     objektit : “  Ndërtim  pike  karburanti  dhe  sherbime    fahati   GrizheKomuna  Gruemire  _ Malësi e   Madhe   

4.     Miratim  i     Studimit    Urbanistik    pjesor   për  objektin : Ndërtim  pike  karburanti  dhe  bar  Komuna  Postribë    Shkodër  

5.     Miratim  preventivi    rivleresuar   per  objektit : “  Ndërtim  ujësjellësi    fshatin  Juban  Komuna  Guri  Zi  _ Shkodër  

 

 

K r y e t a r i

 

Gjovalin   KOLOMBI