KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

V E N D I M

 

Nr. 24. Datë  08/10/2019

“Për zgjedhjen e zëvëndëskryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër”

Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 08/10/ 2019,  në mbështeteje  të nenit 74 pika 5 germa c dhe neni 77germa b ,neni 78 të  ligjit Nr.139, datë  17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendoretë” i ndryshuar,  anëtarët Këshillit të Qarkut Shkodërtë thirrur në mbledhjen e parë për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër, pasë verifikimit dhe vertetimit të mandateve,me propozim  të një grupi këshilltarësh dhe në perfundim të proçesit të votimit,  me 18 vota pro, 1. kundra  0  apsenim;

V E N D O S I : 

  1. Zgjedhjen e Z. Lulzim Zaraj në postin e zëvëndëskryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër për mandatin e ri 2019 e në vazhdim.,
  2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër.
  3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I
Hilmi  Lakti