SHPALLJE  PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

zbatim nenit 22 dhe 25 Ligjit Nr.152/2013 da30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin kategorinë ekzekutiveKëshilli i Qarkut Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil  për pozicionin:

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder

    Kategoria e pages: IV b

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për pranimit shërbimin civil  nëpërmjetnjë konkurrimi hapur.

PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË ) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

             

           31 Maj.2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL

                       04 Qershor 2018

Pershkrimi i Pergjithshem i punes per pozicionin eshte:

Zbatimi i detyrave specifike , përputhje me aktet ligjoredhe nënligjore fuqi. Ndjekja dhe zbatimi i gjithadetyrave caktuara nga organet vendimarrese dhe teKëshillit te Qarkut, dhe Titullari i Institucionit.
Permbush detyrat e percaktuara ne bashkëpunim dhebashkëveprimin me institucionet shtetërore, përputhjeme dispozitat ligjore.
Ploteson detyrat e percaktuar nga Titullari i zyres dhebashkëpunom me strukturat e Këshillit Qarkut dheinstitucioneve qe kane lidhje me administrimin e territorit.
Mban kontakte mbi çështjet e mbrojtjes dhe administrimit tokes me organet e Qeverisjes Vendore Qarkut.
Ploteson detyrat e percaktuar mbi evidentimin e dhënavepër tokën bujqësore, te dhënat kadastrale.
Kryen shërbime dhe jep informacion bazë dokumentacionit disponon, bazuar ne ligjet dhe aktetnenligjore  për sipërfaqen dhe vendndodhjen e ngastravebazë tokave bujqësore
Zbaton dispozitat ë parashikuara ligjet dhe aktetnenligjore“Për krijimin dhe funksionimin e strukturave administrimit dhe mbrojtjes tokës.

I – LËVIZJA PARALELE

Kanë drejtë aplikojnë  për këtë procedurë vetëm nëpunësitcivilë njëjtës kategori, gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

1.- Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta.

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :

Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon.
mos ketë masë disiplinore fuqi.
ketë paktën një vlerësim pozitiv,mirë apo shumë mirë ngapunëdhënësi i fundit

Kandidatët duhet plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

jetë me arsim lartë, dega Shkenca Inxhnierike(Gjeodezi, Inxhnieri),Shkenca Agronomike, ose profile ngjashme bazuar përshkrimin e punës dhe detyrat funksionale
ketë eksperien dhe përvoje pune, paktën 3 vjet
ketë njohuri mira programet bazë kompjuterit
ketë aftësi mira komunikuese, menaxhuese, aftësi dalluese punën grup
mos jenë marrë masa disiplinore te parashikura Ligjin Nr. 152/2013 “Për nënpunësin civil”

2.- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet dorëzojnë me postë ose dorazi pranë njësisë menaxhimitë burimeve njerëzore Këshillit QarkutShkoder, brënda  datës  01/06/2018 dokumentat si poshtë:

1. Kerkese me shkrim per aplikim (leter motivimi)
2. Curriculum Vitae  (Jeteshkrim  standart)
3. Fotokopje diplomës dhe listës notave noterizuara.
4. Certifikate perberjës familjare dhe fotokopje  kartës Identitetit.
5. Dëshmi kualifikimi (fotokopjo e notëruar) nese ka.
6. Aktin e statusit nëpunësit Civil
7. Vleresim pune nga punëdhenësi i fundit.
8. Vertetim nuk kanë  masë administrative    fuqi
9. Dëshmi i gjendjes gjyqësore (Deshmi Penale), vërtetim nga  Gjykata, vërtetim nga  Prokuroria.
10. Raport mjekoligjor   nga   komisioni mjekesor kompetent iaftë  për punë
11. Fotokopjo Librezës punës  gjitha  rubrikave    plotësuara.

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Duke filluar nga  data 31/05/2018  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Shkoder, do të shpallë listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista e strukturuar me  gojë.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga kjo zyrë, nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi cilat do zhvillohet intervista.

Njohuritë, aftësitë, kompetencën lidhje me përshkriminpërgjithësues punës për pozicionin.
Eksperiencën e tyre mëparshme.
Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me njohuritë e tyre mbi :

Kushtetuta Republikës Shqipërisë
Ligji 152/2013 “Për nënpunësin Civil”
Ligji Nr.8652 datë 31.07.2000, “Për Organizimin e Funksionomin e Qeverisjes Vendore”
Ligji Nr.7961,datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë
Ligji Nr.9367 datë 07.04.2005, “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit”
Ligji Nr. 9131 datë 08.09.2003 “Rregullat e Etikës Administratën Publike
Ligji nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, indryshuar nga ligji nr. 9244, datë 17.06.2004, ligji nr. 10257, datë 25.03.2010, ligji nr. 16/2012, datë 16.02.2012 dhe ligji nr. 130/2014, datë 02.10.2014
VKM nr.121, date 17.02.2011 “Për mënyrat e ushtrimit funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes tokës Qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes tokës komuna dhe/ose bashki
Ligje dhe Vendime Këshillit Ministrave për organet e pushtetit vendor.

5.- Mënyra e vlerësimit kandidatëve për lëvizjen  paralele

Kandidatët do vlerësohen me pikë sipas skemës vlerësimitsi poshtë:

40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar (20 pikëpërvoja 10 pikëtrajnimet ose kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse ;10 pikëvlerësimet e rezultateve individuale punë ).
60 pikë nga intervista e strukturuar me gojë.

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .

6.- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Këshilli i Qarkut Shkoder do të shpallë fituesin në portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit , Faqen  Zyrtare të  Këshillit të Qarkut,  dhe në stendën e informimit të publikut.  Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike

II – PRANIMI NË SHËRBIMI CIVIL

Vetëm   rast përfundimit procedurës lëvizjes paralele, rezulton se pozicioni është endevakant ,ky pozicion është i vlefshëm për proceduren e  pranimit shërbimin civil  nëpërmjet njëkonkurrimi hapur.

2.1 Kushtet qe duhet te plotesoje kandidati ne proceduren e  pranimit shërbimin civil  dhe kriteret e vecanta.

Kërkesat e përgjithshme për pranimin shërbimin civil dhe kërkesat e posaçme:

Kandidatët duhet   plotësojnë kërkesat e përgjithshme përpranimin shërbimin civil, si poshtë:

jetë shtetas shqiptar;
ketë zotësi plotë për vepruar ;
zotërojë gjuhën shqipe, shkruar dhe folur;
jetë kushte shëndetësore e lejojnë kryejëdetyrën përkatëse;
mos jetë I dënuar me vendim formës prerë përkryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtjejepenale me dashje;
mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit ngashërbimi civil, nuk është shuar sipas këtij ligji

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

a- Të zotërojë diplomë Universiteti në deget Shkencave inxhnierike(gjeodezi, inxhinieri, etj. ), Shkencave Agronomike etj. . Diploma e nivelit Master eshte avantazh ne procesin e konkurrimit
b- Të  kenë mbi 3 (vite) vjet përvojë pune në fushën e administrimit territorial, te projekteve te zhvillimit urban te terriorit.
c- Të kenë njohuri shumë mira akteve ligjore dhenënligjore cilat përcaktohet
d- organizimi dhe funksionimi i Drejtorisë Administrimitdhe Mbrojtjes Tokës.
e- Aftësi për të ofruar kompetence teknike, për të koordinuar, zhvilluar dhe administruar dokumentacionet perkatese.
f- Te njohe programet baze kompjuterike, si dhe programet e vecanta qe kane te bejne me organizimin territorial dhe token.
g- Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze, (të certifikuar) si dhe një gjuhë tjetër të B.E.

2.2 DOKUMENTACIONI, MENYRA DHE AFATI I DOREZIMIT

Kandidatet qe do te aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:

Jeteshkrim Standart (C-V)
Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor), (nëse aplikanti disponon një diplomë të një  universiteti të huaj, duhet ta ketë të njësuar pranë Ministrisë së Arsimit);
Fotokopje e listës së notave (nëse ka një listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar);
Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
Fotokopje letërnjoftimit (ID);
Vërtetim gjendjes shëndetësore;
Vertetim gjendjes gjyqësore;
Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
Aktin e emerimit si nepunes civil
Vërtetim nga institucioni nuk ka masë disiplinore fuqi;
Çdo dokumentacion tjetër vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo tjera përmendura jetëshkrimin tuaj;

Aplikimi dhe dorezimi i dokumentave per proceduren e pranimitne sherbimin civil do te behen brenda dates 04/06/2018, praneZyres se Burimeve Njerezore ne Institucionin e Keshillit teQarkut Shkoder.

2.3 REZULTATET PER FAZEN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Duke filluar nga data 04/06/2018, Njesia e Burimeve Njerezoredo te shpalle ne  portalinSherbimi Kombetar i Punesimit, ne faqen zyrtare dhe ne stenden e informimit te publikut, listen e kandidateve, qe plotesojne kushtet dhe kriteret e vecanta per proceduren pranimit ne sherbimin civil, vendin, daten dhe oren ku do te zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me goje.

Ne te njejten date kandidatet qe nuk plotesojne kushtet dhe kriteret e vecanta per proceduren e ngritjes ne detyre do te njoftohen individualisht ne menyre elektronike nga sektori i burimeve njerezore, per shkaqet e moskualifikimit.

2.4 Fushat e njohurive, aftesite dhe cilesite mbi te cilat do te zhvillohet testimi dhe intervista.

Kandidatet do te testohen me shkrim ne lidhje me:

Kushtetuta Republikës Shqipërisë
Ligji 152/2013 “Për nënpunësin Civil”
Ligji Nr.8652 datë 31.07.2000, “Për Organizimin e Funksionomin e Qeverisjes Vendore”
Ligji Nr.7961,datë 12.07.1995, “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë
Ligji Nr.9367 datë 07.04.2005, “Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit”
Ligji Nr. 9131 datë 08.09.2003 “Rregullat e Etikës Administratën Publike
Ligji nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, indryshuar nga ligji nr. 9244, datë 17.06.2004, ligji nr. 10257, datë 25.03.2010, ligji nr. 16/2012, datë 16.02.2012 dhe ligji nr. 130/2014, datë 02.10.2014
VKM nr.121, date 17.02.2011 “Për mënyrat e ushtrimit funksioneve nga Drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes tokës Qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes tokës komuna dhe/ose bashki
Ligje dhe Vendime Këshillit Ministrave për organet e pushtetit vendor

Kandidatet gjate intervistes se strukturuar me goje do te vleresohen ne lidhje me:

Njohurite, aftesite, kompetencen ne lidhje me pershkrimin e pozicionit te punes,
Eksperiencen e tyre te meparshme,
Motivimin, aspiratat dhe pritshmerite e tyre per karrieren.
2.5 Menyra e vleresimit ne lidhje me:
Vleresimi me shkrim, deri ne 40 pike;
Intervisten e strukturuar me goje deri ne 40 pike
Jeteshkrimin, qe konsiston ne vleresimin e arsimimit, te pervojes se trajnimeve, te lidhura me fushen, deri 20 pike.
2.6 Data e daljes se rezultateve te konkurimit dhe menyra e komunikimit.

Ne perfundim te vleresimit te kandidateve, Sektori i Burimeve Njerezore do ti njoftoje ata individualisht ne menyre elektronike per rezultatet (nepermjet adresese se e-mail, apo nr.telefonit).Sektori i Burimeve Njerezore do te shpalle fituesin ne portalin “Sherbimi Kombetar i Punesimit” ne faqen zyrtare dhe ne stenden e informimit te publikut.

I