Përbërja e  Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër  

 Gjovalin  Kolombi 

 Kryetar i Këshillit të Qarkut

 Klaudian Luka   Drejtor i Drejtorisë së Urbanistikës
 Fatmir Tepelia    Drejtor i Kadastrës në Qark
 Lorenc  Luka         Kryetar i Bashkisë Shkodër
 Aida Shllaku  Specialist i propozuar nga Bashkia Shkodër
 Mensur Bushati   Drejtor i Drejtorisë së  Shërbimeve  në Qark
 Ervin   Gjini      Përgjegjës i  Monumenteve të Kulturës
 Liljan  Idrizi     Përgjegjës i Agjensisë Rajonale për Mbr.e Mjedisit
 Tome  Arra        Përfaqësues i Sektorit të Rrugëve
 Diana Mitrushi    Përfaqësuese e Ministrisë Rregullimit Territorit dhe Turiz.
 Namik Kamberi     Përfaqësues nga Këshilli i Qarkut
 Rrok Doda      Përfaqësues nga Këshilli i Qarkut
 Gjovalin Veshti      Përfaqësues nga Këshilli i Qarkut
 Agron Okaj    Specialist i caktuar nga Kryetari i Qarkut
 Endrit Tuzi     Specialist i caktuar nga Këshilli  i Qarkut
 Enver Zalefi    Specialist i caktuar nga Këshilli i Qarkut
 Vehbi Gruda      Specialist i caktuar nga Prefektura