Specialist ne Drejtorine e Administrimit te Mbrojtes se Tokes- Keshilli i Qarkut Shkoder


Specialist i planifikimit social ne Drejtorine e Zhvillimit dhe Marredhenive me JashteKeshilli i Qarkut Shkoder