N J O F T I M

Për konsultim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 77 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Ligjit Nr. 146/2014 për njoftimin dhe konsultimin publik, Këshilli i qarkut Shkodër bën publik njoftimin për këshillim me bashkësinë:

  1. Draft Projekt “ “Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2021 dhe  Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2021-2023”
  2. Draft Projekt “Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2021 për  Këshillin e Qarkut Shkodër

Jeni të ftuar të jepni sugjerimet, komentet e juaja deri me datë 30.11.2020, nëpërmjet:

Duke ju falenderuar

 

Sekretare e Këshillit të Qarkut
Edita SHOSHI

 

Draft-projekti-dhe-relacion-i-buxheti-2021-dhe-PBA-2021-2023

Draft-projekt-i-paketes-fiskale-2021