KESHILLI I QARKUT SHKODER

Shkoder me 14/06/2018

Sherbimit Kombetar te Punesimit

TIRANE

Sherbimit te Menaxhimit IT

KETU

Njoftim mbi shpalljen e fituesit

Për pranimin në shërbimin civil në katëgorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “ Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të pikës 14 ,Kreu IV i VKM-së nr .243 ,date 18.03.2015” Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Këshilli i Qarkut Shkoder njofton se në përfundim të procedurave të konkurimit për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

1 Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Shkoder

U shpall fitues: 1. Aldo GEGA