KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

Nr______prot​​​​​​​​ Shkodër më 01/06/2018

NJOFTIM
DREJTUAR: SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT TIRANE

Në përfundim të afateve të aplikimit për proçedutën e lëvizjes paralele per pozicionin e Specialistit ne Drejtorine e Administrimit te Mbrojtes se Tokes Keshilli i Qarkut Shkoder.kategoria IV-b ne njoftojme se nuk ka aplikuar asnje kandidat. Procedura vazhdon per kandidatet qe do te pranohen ne sherbimin civil, sipas edhe njoftimit zyrtar te publikuar

P/ BURIMET NJEREZORE
Kastriot KRUJA