MARREVESHJE

MBI NJE VLERESIM AFAT  SHKURTER
NDERMJET

Organizatës Holandeze për zhvillim (SNV-Tirana), e përfaqësuar në ketë çështje nga zj. Fuji Kreider, koordinatore e zyrës së Tiranës

Dhe
Këshillit të Qarkut Shkoder përfaqësuar nga z. Gjovalin KOLOMBI kryetari i këshillit te qarkut

Ne lidhje me

Fizibilitetin/ mundësinë e përsëritjes se programit te qarkut te Dibrës për rritjen e kapaciteteve te qeverisjes lokale; dhe integrimin e këtij modeli me strategjinë ndersektoriale për zhvillimin rajonal për qarkun e Shkodrës.