MARREVESHJE 1

e  lidhur ndërmjet

Këshillit të Qarkut Shkodër, përfaqësuar nga Kryetari , z. Gjovalin KOLOMBI,
Intercooperation Albania, Shkodër me përfaqësues z. Hilmar STATTER (firmos me autorizim zj. Valbona KARAKAÇI)

dhe
Studio GP, Foto & Video, me seli te Dugajt e Reja, Shkodër,  përfaqësuar nga z. Gent PUKA.

Qëllimi i marrëveshjes
Shumëfishimi i DVD me titull “Dukagjini Turistik” në favor  dhe për interes përdorimi nga ana e Këshillit të Qarkut Shkodër.

MARREVESHJE 2 

Memorandum Mirëkuptimi
mes
Intercooperation, Shqipëri

dhe

Qarkut të Shkodrës

Në kuadrin e Programit për Zhvillim Lokal dhe Decentralizim në rajonin e Shkodrës (PZHLD), zbatuar nga Intercooperation, financuar nga qeveria Zvicerane.

Bazuar në marrëveshjen e përgjithshme të bashkëpunimit bilateral firmosur mes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamenti Federal për Çështjet me Jashtë, përfaqësuar nga Zyra e Kooperacionit Zviceran në Tiranë dhe Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë.

Objektiv kryesor
Intercooperation Shqipëri (IC), përfaqësuar nga Dr. Pascal Arnold dhe Qarku i Shkodrës, përfaqësuar nga Prof. Dr. Gjovalin KOLOMBI, me objektiv kryesorë mbështetjen e decentralizimit, qeverisjes lokale dhe zhvillimin rajonal në qarkun e Shkodrës, bien dakord të bashkëpunojnë për sa më poshtë:

MARREVESHJE 3

ndërmjet

Intercooperation Albania, Shkodër

dhe
Këshillit të Qarkut Shkodër

Mbi
Zhvillimin e nje dokumentari mbi zonen e dukagjinit si pjese e perpjekjeve te pergjithshme per te promovuar zhvillimin e zonave te largeta ne linje me strategjine e tij rajonale te zhvillimit


MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

NDËRMJET:

Këshillit të Qarkut Shkodër

DHE
REC–Shkodër

Përfaqësuar nga Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër, z. Gjovalin KOLOMBI dhe Drejtores Rajonale të REC–Shkodër, zj. Djana BEJKO mbi bashkëpunimin për projektin.
“Potencialet natyrore të qarkt shjkodër në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit/ekoturizmit–foto–album prezantues”