KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

Nr____prot Shkodër më __/__/2018

SHERBIMIT KOMBETAR TE PUNESIMIT

TIRANE

SEKTORIT TE ADMINISTRIMIT IT

KETU

NJOFTIM

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 22 dhe Vendimit nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njoftojmë kandidatet qe kane kane kaluar fazen e testimit me shkrim, për të vazhduar në fazën e dytë të intervistes me goje te procedurës së pranimit në detyrë për pozicionin :

1 Specialist ne Drejtorine e Administrimit te Mbrojtes se Tokes Keshilli i Qarkut Shkoder

Kandidtati i kualifikuar per intervisten e strukturar me goje eshte:

1. Aldo GEGA

Intervista me goje do të zhvillohet në datën 11.06.2018 , në orën 10:00 , në ambjentet e Keshillit te Qarkut Shkoder.