Për ndryshimin e stemës së Këshillit të Qarkut

 

Këshilli i Qarkut Shkodër, në  mbledhjen e datës 23/12/2016, pasi shqyrtoi materialin e përgatitur nga zyrtarët e administratës së  Këshillit të  Qarkut ShkodërMbështetur në ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, neni 77(Detyratdhekompetencat e KëshillittëQarkut), germal,Këshilli i QarkutShkodër, me propozimin e KryetaressëKëshillittëQarkutShkodërpas diskutimit nga  anëtaret; miratohet me 13 voya pro.

 

VENDOSI

 

1.      Tëndryshohet stema e Këshillit të Qarkut Shkodër.

2.      Ngarkohet administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër për zhvillimin e konkursit për stemën e re dhe ndjekjen e procedurave të mëtejshme.

3.      Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

    Miratuar në datën 23/12/2016

    Shpallur në datën 30/12/2016

 

 

          Sekretar i Këshillit                                                            K R Y E T A R I

 

           Gjon MARKU                                                                 Greta BARDELI