VENDIM

Nr. 2 date27.01. 2010

Miratim i mandatit të anëtarit të Këshillit të Qarkut Shkodër dhe Zgjedhja e anëtarit të kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër

 

 

V E N D O S I:

 

1. Të miratojë si këshilltar pranë Këshillit të Qarkut z.Alfred Zef Qafa si përfaqësues të Bashkisë Fushë-Arrëz, njekohesisht dhe antar i Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

2. Mandati si këshilltar i Këshillit të Qarkut Shkodër për z.Alfred Zef Qafa fillon me shprehjen pozitivisht të prefektit të Qarkut Shkodër për këtë vendim.

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe drejtoria ekonomi-financë pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

4. Marrdhëniet financiare do të fillojnë me shprehjen pozitivisht të prefektit të Qarkut Shkodër për këtë vendim.

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI