V E N D I M

 

Nr. 20, Datë  06 / 06 / 2016

 

Mbi  miratimin  e  Tavaneve Përgatitore dhe Programit Buxhetor Afatmesëm   2017-2019

 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër në mbledhjen e tij të datës 06/06/2016, pasi shqyrtoi materialin  e paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit Ekonomik, Social dhe Territorial Mbi  miratimin  e  Tavaneve Përgatitore dhe  të Programit Buxhetor Afatmesëm   2017-2019 ”, bazuar në ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 ”Për vetëqeverisjen vendore,   ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,  Udhëzimin Nr.4/1, datë  29.02.2016 ”Për  përgatitjen e Buxhetit Vendor”,  pas dikutimit nga anëtarët  :

 

V E N D O S I :

  1. Të miratojë  Tavanet Përgatitore të Programin Buxhetor Afatmesëm  2017-2019 ,  për çdo program  për Këshillin e Qarkut Shkodër sipas pasqyrave bashkangjitur.
  2. Të miratojë  Programin Buxhetor Afatmesëm  2017-2019  për çdo program  për Këshillin e Qarkut Shkodër sipas pasqyrave bashkangjitur.
  3. Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Kryetarja e Këshillit të Qarkut Shkodër.
  4. Ky vendim hyn ne fuqi 10 ditë pas shpalljes së  tij.

 

K R Y E T A R E
Greta BARDELI