QENDRA E KËSHILLIMIT DHE SHËRBIMEVE PSIKOLOGJIKE (SHKODËR)

QKSHP është një qendër e regjistruar në gjykatën e shkallës së parë  në  Tiranë, me numër 819, datë 26.06.2013 e cila ka për mision të hartojë dhe zhvillojë projekte në fushën sociale, në harmoni me planet lokale dhe kombëtare të zonës ku ajo vepron. QKSHP  ka një strukturë qeverisëse të përbërë nga: Presidenti dhe Këshilli drejtues.
Aktualisht, QKSHP ka 7 punonjës, të cilët punojnë në zyrën qendrore në Shkodër. Për drejtimin dhe menaxhimin korrekt të organizatës, QKSHP ka në përdorim instrumente të ndryshme për: administrimin e burimeve njerëzore (Manuali i burimeve njerëzore dhe rregullorja e brendshme), prokurorimet (Manuali i prokurorimeve), dhe për administrimin e projekteve të ndryshme  (Manuali Operativ).

Info:
Cel: +355 67 30 17 299
email: koordinator@qkshpsikologjike.org
Facebook: Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike, Shkodër Shqipëri