Qendra Burimore per Familjen dhe Zhvillimin   

Misioni:
FDRC eshte krijuar ne 1996, regjistruar zyrtarisht ne 1998 dhe rikonfirmuar ne 2005.  Misioni, qellimi dhe fushat e veprimtarise jane: 
Ø       Te veproje, ne baze te parimeve te Kartes se Kombeve te Bashkuara dhe qellimeve te Komunitetit Europian, per te çuar perpara respektin e pergjithshem per drejtesine, ligjet, te drejtat dhe lirite themelore te njeriut, duke marre mbi vete edhe iniciativa direkte te frymezuara nga solidariteti.
Ø       Te perpiqet per te perhapur shpirtin e sherbimit per zhvillimin e popujve, te pregatise njerez te gatshem per t’iu perkushtuar ketij sherbimi, ta konkretizoje kete shpirt sherbimi nepermjet projekteve, projekte te drejtuara ne veçanti ne zhvillimin e zonave ruraledhe urbane, kategorive shoqerore me te varfera dhe te lena menjane.
Ø       Hartimin, ne bashkepunim me ekspertet, e programeve dhe projekteve te zhvillimit per zona te veçanta ne Shqiperi.
Ø       Mbeshtetja dhe drejtimi i aktiviteteve te formimit profesional, teknik, te bashkepunimit, te mesimit, kujdesi ndaj te miturve,grave dhe edukimi i vazhdueshem i te rinjve dhe mbeshtetja ndaj te moshuarve. 

Projektet/aktivitetet e realizuara:
Ø       Forcimi i Kultures Demokratike ne Zonat Rurale financuar nga Ambasada Amerikane
 Adresa: (FDRC), Lagja: P.Rexhepi , Rr. BCurri, Nr 57,   Shkoder, Albania
Person Kontakti: Alma Guli
Tel: +3552248748
Mobile: 0682241314 
E-mail: almaguli @yahoo.com