Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Anëtar i Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit për të Drejtat e NjeriutMember of International Helsinki Federation for Human Rights

Misioni:
Monitorimi I zbatimit te te drejtave te njeriut nga administrate Publike, Policia, Gjykata, Prokuroria, si dhe respektimi I te drejtave te mionoriteteve. 

Aktivitete:
Ø       2001- Projekti i monitorimit te te drejtave te paraburgosurve dhe te burgosurve.

Adresa: L.Perash, Rr.Alqi Kondi, No.114, Shkoder
Person kontakti:  Artan Reci
Box no: 168 Shkoder
Mobile: 0682315016
Per me teper informacion mund te vizitoni faqen tone te internetit: www.ahc.org.al 
E-mail:
office@ahc.org.al

Person Kontati ne Shkodra:  Artan Reci