“EURO JURO 2000”

Mision:
Ø       Sensibilizimi, interpretimi i ligjeve shqiptare dhe nderhyrja ne raste konfliktualiteti apriori te nje ligji ndaj nje tjetri
Ø       Barazueshmeria e diplomave te fakultetit juridik
Ø       Nderhyrja dhe regullimi i raportit te sistemit gjyqesor ne nivel perkatesie si avokat-gjyqtar-prokuror (normat e etikes) 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø       Intervista ne kuadrin e rrefugjateve kosovare ne shqiperi
Ø       Projekt ne lidhjen me efikasivitetitdhe rritjen e terreneve te gjelberta-financuar nga usaid si dhe vullnetare ne 2001“Nderhyrja e shesheve publike”
Ø       Ne bashkepunim me “drejtesi dhe paqe”seminar per gjakmarrjen financuar nga donatore hollandeze ne 2001
Ø       “Drita e paqes” demonstrim masiv me studenta financuar nga holandeze 2001
Ø       Pastrimi i brigjeve te lumit buna ne bashkepunim me IRSH financuar nga nje fondacion gjerman 2002

 

 Adresa: L.Vasil Shanto, Rr. “13 dhjetori”, Shkoder
Person Kontakti: Anketin Rroji
Tel/fax: +3552241554
Email: anketinrroji@yahoo.it