Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik 

• Kontrolli dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe standarteve teknike ne fushën e ndërtimit dhe urbanistikës, në territorin e bashkive dhe komunave, që nuk kanë ngritur KRRT-në dhe INU vendore.
• Vendos gjoba sipas llojit të shkeljeve të dizpozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës.
• Paraqet pranë organeve përkatëse kërkesën për heqje të liçencës profesionale personale ose të shoqërisë, në rast ndërtimit pa leje, si dhe në rastet kur vëren shkelje të kushteve teknike të zbatimit, projektimit dhe shkelje të masës së pezullimit të punimeve të ndërtimit.
• Vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm.
• Përgatit kallëzim penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet pranë organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi.
• Bashkërendon punën dhe jep informacion Inspektoriatit Urbanistik Kombëtar, si dhe krijon të gjitha lehtësitë për përmbushjen e detyrave të këtij Inspektoriati.

Për me shume klikoni:

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik – Veprimtari