Vendim nr.19, 15.03.08 “Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li

Vendim nr.19, 15.03.08 "Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li

Vendim nr. 61, dt. 30.12.2008 “Mbi përdorimin e të ardhurave të trashëguara nga viti...

Mbi  përdorimin e  të ardhurave të trashëguara nga viti 2008  për organizimin e   aktiviteteve  të përbashkëta  në Qarkun Shkodër V E N D O...

Vendim nr.21, 15.03.08 “Për transferim kapital të gjeneratorit dhuruar K.Q.Shkodër”

Vendim nr.21, 15.03.08 "Për transferim kapital të gjeneratorit dhuruar K.Q.Shkodër"

Vendim nr. 40, 25.07.2008 “Për dhënie ndihme e menjëhershme nga fondi rezerve i K.Q....

 V E N D O S I :  1. Ndihma e dhene punojësve te aksidenturar te perballohet nga Fondi i Rezerve  i Keshillit te...

Vendim nr. 33, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

  “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Shtoj i Vjetër”

Vendim nr. 30, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën info

“Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Zogaj”

Vendim nr.17, 15.03.08 “Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin...

Vendim nr.17, 15.03.08 "Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin 2

Vendim nr. 31, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën in

   “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë” 

Vendim nr.28, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën inf

  “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën informale, në fshatin Boric i madh- Gril”