Vendim nr.6, 15.03.08 “Mbi prioritetet e projekteve të rrugëve Rurale të K.Q.Shkodër për vitin

Vendim nr.6, 15.03.08 "Mbi prioritetet e projekteve të rrugëve Rurale të K.Q.Shkodër për vitin

Vendim nr.12, 15.03.08 “Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.12, 15.03.08 "Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008"

Vendim nr.14, 15.03.08 “Mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të K.Q.Shkodër për vitin 2007”

Vendim nr.14, 15.03.08 "Mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të K.Q.Shkodër për vitin 2007"

Vendim nr. 68, dt. 31.12.2008 “Mbi normativat”

Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave, vajit për automjetet e Këshillit të Qarkut për Vitin 2009   V E N D O S I:...

Vendim nr. 41, 25.07.2008 “Për transferim fondi dhe ndryshim Rregjistri i P.P.Publike”

Vendim nr. 41, 25.07.2008 “Për transferim fondi dhe ndryshim Rregjistri i P.P.Publike”

Vendim nr. 38, 25.07.2008 “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT...

   “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT për Këshillit të Qarkut Shkodër dhe Nd/R.Rr.M.Shkoder” V E N D O S...

Vendim nr.15, 15.02.08 “Mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë së Komunave e Bashkive për...

V E N D I M  Nr.15  Datë  15.2. 2008  “Mbi  vendosjen e kuotës së antarësisë  së Komunave dhe Bashkive  për Qarkun eShkodrës  për...

Vendim nr.22, 15.03.08 “Për rregulloren e re të funksionimit të K.Q.Shkodër”

Vendim nr.22, 15.03.08 "Për rregulloren e re të funksionimit të K.Q.Shkodër"

Vendim nr.13, 15.02.08 “Mbi detajimin e Buxhetit të K.Q.Shkodër për vitin 2008”

V E N D I M  Nr. 13  Datë  15.02.2008  “Mbi detajimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2008”   Këshilli i...

Vendim nr. 67, dt. 31.12.2008 “Mbi Strukturën Organike të Administratës së K.Q Shkoder”

V E N D O S I : 1. Të miratojë strukturën organike te administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 me...