Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së...

Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së Qarku Sh

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se...

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se Tokes ne K.Q. Sh