Vendimi Nr. 10 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e KRRT-së së Qarkut...

Vendimi Nr. 10 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e KRRT-së së Qarkut Shkodër

Vendim Nr. 52 date 11.12.2007 Për organizimin e konferencës “për mbjelljen e Vreshtave ne...

V E N D I M   Nr 52 datë 11.12.2007   Për organizimin e konferencës “Për mbjelljen e Vreshtave në llojin e rrushit...

Vendim Nr. 27 date 27.08.2007 Për miratim fondi në lidhje me organizimin e konferences...

Vendim Nr. 27 date 27.08.2007 Për miratim fondi në lidhje me organizimin e konferences së Eurogio

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të...

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës...

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder

Vendim Nr. 54 date 11.12.2007 Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës se...

V E N D I M   Nr 54 datë 11.12.2007   Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës së Këshillit të Qarkut...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendim Nr. 41 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 41 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 30 date 15.11.2007 Mbi aktivitetit që do të zhvillohet me rastin e...

Vendim Nr. 30 date 15.11.2007 Mbi aktivitetit që do të zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të vdek