Krijimi i besimit ne institucionet europiane fillon me rajonet

Bruksel, 19 Mars 2009-03-21 Nje studim i koheve te fundit te Eurobarometrit  sugjeron qe autoritetet rajonale dhe lokale jane nivelet me te besueshme...

Konferenca

Konferenca DUKAGJINI NE FOKUS Fjala e hapjes, kryetari i Keshillit te Qarkut Shkoder Z. Astrit Bushati, deputet Temat e prezantuara ne ketë konference: 1....

Takime me donatorë

Takim datë 25 Shkurt 2008 Takim datë 29 Maj 2008 Takim datë 28 Korrik 2008

Te dhena

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhënat gjeografike, historike, ekonomike dhe kulturore nga Qarku i Shkodrës, të mbledhura dhe përpunuara nga individë,...

Baza Ligjore

V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE PËR ZHVILLIMIN RAJONAL, PËR PERIUDHËN 2008-2013  Në mbështetje të nenit 100 të...