Home Sektori i Projekteve

Sektori i Projekteve

Sektori i Projekteve
• Kontrollon projektet, si dhe  të gjitha aspektet teknike dhe kadastrale  të dokumentacionit, që shoqëron kërkesën për studime urbanistike, leje sheshi dhe leje ndërtimi.• Shqyrton nga ana teknike detyrat e projektimit dhe studimet urbanistike.• Në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve, me komunat dhe bashkitë e qarkut Shkodër harton fish-projekte në fushën e ndërtimit.• Harton projekte dhe  projekt-preventiva për mirëmbajtjen rrugëve rurale në administrimin e Këshillit të Qarkut Shkdoër.• Mban aktet e kontrollit për lejet e miratuara nga KRRT-ja e Qarkut Shkdoër. • Harton dokumentacionin teknik për prokurime në fushën e ndërtimit.• Shqyrton dhe miraton lejet e shfrytëzimit sipas proçedurave ligjore dhe përcjell dokumentacionin në Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
Per me shume klikoni:
 

Projekte

 

No posts to display