Hyrje Rregullorja e K.Q.SH.

Rregullorja e K.Q.SH.

VENDIMNr 7 datë 23.02.2011Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër.Këshilli i Qarkut Shkodër në mbledhjen e tij të datës 23.02. 2011, pasi shqyrtoi materialine paraqitur nga Kryetari i Këshillit Qarkut z.Gjovalin Kolombi “Për rregulloren efunksionimit të Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër”, mbështetur në ligjin nr8652 datë 31.07.2000 “ Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”i ndryshuar, pas diskutimit nga anëtarët:V E N D O S I :
1. Të miratojë Rregulloren e funksionimit të Administratës Këshillit të Qarkut Shkodër Bashkengjitur.

2. Vendimi nr.33 datë 15.11.2007 “Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër » i Këshillit të Qarkut Shkodër  shfuqizohet.3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër.

4. Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë.

 
 
RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËSKËSHILLIT TË QARKUT SHKODËR KREU I

Asnjë postim për tu shfaqur