KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

V E N D I M

Nr. 22. Datë  08/10/2019

“Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër”

Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 08/10/ 2019,  në mbështeteje  të nenit 74 pika 5 germa a,b dhe pika 6 si dhe neni 78 pika 1 të  ligjit Nr.139, datë  17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendoretë” i ndryshuar, dhe shkresës së profektit të Qarkut Shkodër nr. 877datë01/08/209,  anëtarët Këshillit të Qarkut Shkodërtë thirrur në mbledhjen e parë për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër, pasë verifikimit dhe vertetimit të mandateve,i miratuan  me _20. vota pro, asnje kundra asnje apsenim;

V E N D O S I : 

  1. Konstituimi i Këshillit të Qarkut shkodër për mandatin e ri 2019 e në vazhdim.,
  2. Këshillit të Qarkut Shkodër do te përbëhet nga 22 anëtarë por moren pjese 20 sipas listës së mëposhtme:

Jona                         Leqejza

Lush                        Marku

Blediane                  Nika

Hilmi                       Lakti

Andi                         Hallunaj

Jetmira                    Rraboshta

Mark      Ndoc        Babani

Marte                      Ftoni

Franga   Gjergj      Kola

Kristjana  Gjovalin  Kovaçi

Simon                   Dodaj

Tonin                        Marina

Ermal    Rexhep     Rustemaj

Lulezim  Zymer     Zaraj

Liza       Rrok          Dedaj

Eli         Ndue        Bogaj

Gjon                       Gjonaj

Ndue                     Lalaj

Fran                       Tuci

Leonard   Jak       Deda

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër.
  2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I
Hilmi  Lakti