2010

VENDIM Nr. 4 date 27.01. 2010

VENDIM Nr. 4 date 27.01. 2010 “Propozim për dhënie pensioni të posaçëm shtetëror për (artistin) z. Elez Kadria”       V E N D O S I :   1. T’i propozojë Këshillit...

VENDIM Nr 6 Datë.27.01.2010

VENDIM Nr 6  Datë.27.01.2010   Për strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.Rurale Shkodër.     V E N D O S I   Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së...

VENDIM Nr.7 date 27.01.2010

V E N D I M   Nr.7 date 27.01.2010   “Mbi disa ndryshime të Fondeve  të trashëguara nga viti 2009”   V E N D O S I :     1-Të miratojë;...

VENDIM Nr. 8 Datë 27. 01.2010

Nr. 8 Datë 27. 01.2010       “Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare për vitin 2010”                                                                            V E N D O S I ;...

VENDIM Nr 9 datë 27.01.2010

V E N D I M    Nr 9 datë 27.01.2010   Mbi  Strukturën  dhe   Pagat  e  Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010.     V E N D O S...

VENDIM Nr.10 Datë 27.01.2010

V E N D I M   Nr.10 Datë 27.01.2010   “Mbi  miratimin e  përdorimit të  Fondit Rezervë  të vitit 2010 për  rast emergjence  ”     V E N D O S I...

VENDIM Nr.11 Datë 27.01.2010

V E N D I M                                                      Nr.11 Datë27.01.2010   “Mbi veprimtarinë  Ekonomiko – Financiare  të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2009”                                                              V E N D O S I :...

VENDIM Nr.12 Datë 27.01.2010

      V E N D I M                 Nr.12 Datë27.01.2010       “Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2010”      ...

VENDIM Nr.13 Datë 27.01.2010

V E N D I M   Nr.13 Datë 27.01.2010   “Mbi  miratimin e  përdorimit të  të ardhurave të planifikuara të vitit 2010 për  Këshillin e Qarkut Shkodër”   V E N D O...

VENDIM Nr.14 Datë27.01.2010

V E N D I M                                                             Nr.14 Datë27.01.2010     “Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2010 për Këshillin e Qarkut Shkodër”   Këshilli i Qarkut Shkodër  , në...