Vendimet

Këtu do të gjeni vendimet e Këshillit të Qarkut në mandatin 2007-2014Për më shumë klikoni: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të...

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder

Vendim nr. 24, 17. 04. 2008 “Mbi ndryshimin e pikës 3 te vendimit të...

V E N D O S I :  1. Në Vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër nr 1 date 15.02. 2008 „Mbi  strukturën Organike të Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2008,...

Vendim Nr. 55 date 11.12.2007 Për krijimin e Komisionit te shqyrtimit te Kërkesave për...

V E N D I M   Nr 55 datë 11.12.2007   Për krijimin e Komisionit të shqyrtimit të kërkesave për pensione të posacme shtetërore.   VENDOSI:     1. Të miratojë  krijimin e...

Vendim nr. 39, 25.07.2008 “Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të...

“Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të Qarkut Shkodër nr 15 date 15.02.2008 mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë. ” V E N D O S I :   1. Në paketën...

Vendim Nr. 29 datë27.05.2009 Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh…

      V E N D I M       Nr .29 datë27.05.2009       Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Fushë Arrëz-Shkodër...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në Qark

VENDIM Nr.28 Datë 24.09.2010

V E N D I M   Nr.28 Datë  24.09.2010       “ Mbi  miratimin  e  Programit Buxhetor Afatmesëm   2011-2013  ”       Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij...

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder