Vendimet

Këtu do të gjeni vendimet e Këshillit të Qarkut në mandatin 2007-2014Për më shumë klikoni: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VENDIM Nr.35 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr. 35 Datë 24.09.2010   “Mbi  përcaktimin e numrit të automjeteve ne dispozicion të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”        Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij...

Vendim nr. 57, dt. 05.11.2008 “Aprovimi i prioriteve te rrugeve rurale per vitin 2009”

V E N D O S I : 1.Të aprovoje prioritet në këto akse rrugore : 1.Përforcim shpatulla ure në vendin e quajtur             “Stupe e Madhe”    Aksi     Dukagjin 2.Sistemim segmentit rrugor mure mbajtese km.57              ...

V E N D I M Nr 61 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 61 datë 11.12.2007       Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 2, me sipërfaqe 177.35ha,...

Vendim nr. 50, dt 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Ali...

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ali Xhemil BUSHATI, për kontributin e shquar që ka dhënë në fushën e...

Vendim nr. 38, 25.07.2008 “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT...

   “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT për Këshillit të Qarkut Shkodër dhe Nd/R.Rr.M.Shkoder” V E N D O S I :  1. Te nxirren jashte perdorimi mjetet e transportit ...

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010 V...

VENDIM Nr. 4 Datë 05.03.2012

“Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2012”     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 05.03.2012, pasi dëgjoj materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës...