2010

VENDIM Nr.38 Datë 24.09.2010

VE N D I M Nr.38 Datë 24.09.2010   “Mbi  miratim fondi për bashkëfinancim me  Komunën Vig-Mnelë”           Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës...

VENDIM Nr.39 Datë 24.09.2010

VE N D I M Nr.39 Datë 24.09.2010   “ Mbi  nxjerrje jashtë përdorimi të Automjetit  Tip Tojota në inventar  të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”         Këshilli i Qarkut Shkodër  , në...

VENDIM Nr.40 Datë 24.09.2010

V E N D I M   Nr. 40 Datë 24.09.2010   Mbi aprovimin e draftit të Konceptit të zhvillimit rajonal për qarkun Shkodër        Këshilli i  Qarkut Shkodër, në mbledhjen e...

VENDIM Nr.41 Datë 24.09.2010

V E N D I M   Nr. 41 Datë 24.09.2010   Miratim i kritereve për përcaktimin e prioriteteve për ndërhyrje nga programi ArtGold2, mbështetur nga PNUD dhe listimi i projekteve për propozim ...

VENDIM Nr.42 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.42 Datë  24.09.2010   “Mbi  miratimin e kerkese per propozim per perfitim pensioni te posaçem shteterore per znj.Adile DANI ” Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e...

VENDIM Nr.43 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.43 Datë  24.09.2010   “Mbi  miratimin e kerkese per propozim per perfitim pensioni te posaçem shteterore per z.Xhavit Lohja ” Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e...

VENDIM Nr.44 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.44 Datë  24.09.2010   “Mbi  miratimin e kerkese per propozim per perfitim pensioni te posaçem shteterore per znj.Abedin Vrioni ”   Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen...