2010

VENDIM Nr.28 Datë 24.09.2010

V E N D I M   Nr.28 Datë  24.09.2010       “ Mbi  miratimin  e  Programit Buxhetor Afatmesëm   2011-2013  ”       Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij...

VENDIM Nr.29 Datë 24.09.2010

VENDIM Nr.29 Datë 24.09.2010  ...

VENDIM Nr.30 datë 24.09.2010

V E N D I M    Nr.30 datë 24.09.2010   “Mbi një ndryshim në strukturën e pagave të administratës së   Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010”                                            ...

VENDIM Nr.31 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.31 Datë 24.09.2010   “ Mbi  përdorimin e Fondit Rezervë me rastin  e  dëmtimit  të rrugëve të shkaktuara nga rreshjet apo ngjarje të paparashikuara....

VENDIM Nr.32 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.32 Datë 24.09.2010   Mbi  miratim fondi për përballimin e shpenzimeve të ceremonisë për shpalljen “Dëshmori i Atdheut” të ndjerit Aleksandër Filipaj.      Këshilli i Qarkut Shkodër,...

VENDIM Nr.33 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.33 Datë 24.09.2010 “ Mbi  transferim inventari AQT dhe AQ pranë Bashkisë Shkodër. ”        Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e...

VENDIM Nr.34 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.34 Datë 24.09.2010   “ Mbi  nxjerrje jashtë përdorimi të Aktiveve Qarkulluese  dhe të Qëndrueshme të Trupëzuara të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”          Këshilli...

VENDIM Nr.35 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr. 35 Datë 24.09.2010   “Mbi  përcaktimin e numrit të automjeteve ne dispozicion të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”        Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij...

VENDIM Nr.36 Date 24.09.2010

V E N D I M Nr.36 Date 24.09.2010   “Miratim i botimit të Planeve Strategjikë të Zhvillimit për komunat Hajmel dhe Vig – Mnel”                  Këshilli i  Qarkut...

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010 V...