2010

VENDIM Nr.35 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr. 35 Datë 24.09.2010   “Mbi  përcaktimin e numrit të automjeteve ne dispozicion të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”        Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij...

VENDIM Nr.40 Datë 24.09.2010

V E N D I M   Nr. 40 Datë 24.09.2010   Mbi aprovimin e draftit të Konceptit të zhvillimit rajonal për qarkun Shkodër        Këshilli i  Qarkut Shkodër, në mbledhjen e...

VENDIM Nr 9 datë 27.01.2010

V E N D I M    Nr 9 datë 27.01.2010   Mbi  Strukturën  dhe   Pagat  e  Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010.     V E N D O S...

VENDIM Nr.29 Datë 24.09.2010

VENDIM Nr.29 Datë 24.09.2010  ...

VENDIM Nr.31 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.31 Datë 24.09.2010   “ Mbi  përdorimin e Fondit Rezervë me rastin  e  dëmtimit  të rrugëve të shkaktuara nga rreshjet apo ngjarje të paparashikuara....

VENDIM Nr. 1 date 27.01. 2010

VENDIMNr. 1 date 27.01. 2010Zgjedhja e Sekretarit të Këshillit të Qarkut ShkodërV E N D O S E N:1. z.Besnik KASTRATI  zgjidhet Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Qarkut Shkodër.2. Për zbatimin e këtij...

VENDIM Nr.33 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.33 Datë 24.09.2010 “ Mbi  transferim inventari AQT dhe AQ pranë Bashkisë Shkodër. ”        Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e...

VENDIM Nr.12 Datë 27.01.2010

      V E N D I M                 Nr.12 Datë27.01.2010       “Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2010”      ...

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010 V...

VENDIM Nr.30 datë 24.09.2010

V E N D I M    Nr.30 datë 24.09.2010   “Mbi një ndryshim në strukturën e pagave të administratës së   Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010”                                            ...