2010

VENDIM Nr.38 Datë 24.09.2010

VE N D I M Nr.38 Datë 24.09.2010   “Mbi  miratim fondi për bashkëfinancim me  Komunën Vig-Mnelë”           Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës...

VENDIM Nr. 4 date 27.01. 2010

VENDIM Nr. 4 date 27.01. 2010 “Propozim për dhënie pensioni të posaçëm shtetëror për (artistin) z. Elez Kadria”       V E N D O S I :   1. T’i propozojë Këshillit...

VENDIM Nr.10 Datë 27.01.2010

V E N D I M   Nr.10 Datë 27.01.2010   “Mbi  miratimin e  përdorimit të  Fondit Rezervë  të vitit 2010 për  rast emergjence  ”     V E N D O S I...

VENDIM Nr. 8 Datë 27. 01.2010

Nr. 8 Datë 27. 01.2010       “Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare për vitin 2010”                                                                            V E N D O S I ;...

VENDIM Nr.40 Datë 24.09.2010

V E N D I M   Nr. 40 Datë 24.09.2010   Mbi aprovimin e draftit të Konceptit të zhvillimit rajonal për qarkun Shkodër        Këshilli i  Qarkut Shkodër, në mbledhjen e...

VENDIM Nr.33 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.33 Datë 24.09.2010 “ Mbi  transferim inventari AQT dhe AQ pranë Bashkisë Shkodër. ”        Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e...

VENDIM Nr.34 Datë 24.09.2010

V E N D I M Nr.34 Datë 24.09.2010   “ Mbi  nxjerrje jashtë përdorimi të Aktiveve Qarkulluese  dhe të Qëndrueshme të Trupëzuara të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”          Këshilli...

VENDIM Nr.41 Datë 24.09.2010

V E N D I M   Nr. 41 Datë 24.09.2010   Miratim i kritereve për përcaktimin e prioriteteve për ndërhyrje nga programi ArtGold2, mbështetur nga PNUD dhe listimi i projekteve për propozim ...

VENDIM Nr.39 Datë 24.09.2010

VE N D I M Nr.39 Datë 24.09.2010   “ Mbi  nxjerrje jashtë përdorimi të Automjetit  Tip Tojota në inventar  të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”         Këshilli i Qarkut Shkodër  , në...

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010

VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010 V...