2009

Vendim Nr. 12 datë 24.02.2009 Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve.

V E N D I M       Nr. 12 , datë 24.02.2009       Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve në kuadër të Programit të BE, IPA ndërkufitar me...

Vendim Nr. 18 datë 27.05.2009 Shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin

“ Mbi miratimin e fondit për sistemim , shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin” Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të datës 27.05.2009, pasi dëgjoi materialin e...

Vendim Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar

      V E N D I M  Nr. 30 datë 27.05.2009 Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar   V E N D O S I 1....

Vendim Nr. 19 datë 27.05.2009 Mbi përdorimin e Fondit Rezervë te QK për rast...

V E N D I M   Nr.19 datë 27.05.2009   “Mbi  përdorimin e  Fondit Rezervë   të  Këshillit të Qarkut Shkodër  për rast  emergjence”.     V E N D O S I :...

Vendim Nr. 20 datë 27.05.2009 për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009- në Shkodër

 V E N D I M   Nr.20 datë  27.05.2009   “ Mbi  miratimin  e  fondit për mbështetje financiare nga Këshilli Qarkut Shkodër për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009- në Shkodër  ”  ...

Vendim Nr. 40 date 5.10. 2009 Për dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

V E N D I M Nr 40 date5.10. 2009 Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”           VENDOSI:   1.T’i akordojë Titullin e lartë  “Nderi i Qarkut” z.Eugenio CAMPO , diplomat karriere...

Vendim Nr. 35 datë 05.10.2009 Mbi ndryshimin e VKQ Nr.2 datë 24.02.2009

V E N D I M        Nr 35  datë  05.10.2009   Mbi  ndryshimin  e  VKQ Nr.2 datë 24.02.2009 për  paga të  Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009.  ...

Vendim Nr. 31 datë27.05.2009 Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ …

V E N D I M         Nr. 31, datë27.05.2009         Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ  (Agjencia Gjermane për Zhvillim) për financime të projekteve në kuadër...

Vendim Nr. 17 datë 27.05. 2009 Mbi transferim fondi në Nd/jen Rajonale të Rrugëve...

Nr.17 datë 27.05. 2009   “ Mbi  transferim fondi  në Nd/jen Rajonale të Rrugëve Rurale Shkodër”   V E N D O S I :     1.Të miratojë dhe të  transferojë   fondin prej  ...

Vendim Nr. 21 datë 27.05.2009 Për ndryshim fondi dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M   Nr. 21 , datë 27.05.2009   “Për ndryshim  fondi  dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për vitin 2009”   V E N D O S I :  ...