2008

Vendim nr. 63, dt. 30.12.2008 “Mbi Miratimin e përdorimit të të ardhurave të planifikuara”

V E N D O S I : 1.-Të Ardhurat e planifikuara që do të realizihen deri në fund të vitit 2009 për Këshillin e Qarkut Shkodër, të përdoren  si më poshtë: I-Për “Shpenzimet...

Vendim nr. 64, dt. 30.12.2008 “Mbi veprimtarine e Keshillit te Qarkut Shkoder “

        V E N D O S I : 1-Të miratojë veprimtarinë Ekonomiko –Financiare të Këshillit të Qarkut  Shkodër për Transfertën e Pakushtëzuar dhe të Ardhurat  e vitit 2008.    I- Realizimi i...

Vendim nr. 65, dt. 30.12.2008 “Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2009 për...

V E N D O S I : 1-Të miratojë keto Tarifa  Shërbimesh  në Këshillin e Qarkut  Shkodër , për shërbimet që do të kryhen ndaj të tretëve për vitin 2009, si më poshtë:...

Vendim nr. 66, dt. 30.12.2008 “Për strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.Rurale Shkodër”

V E N D O S I 1. Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale  Shkodër për vitin 2009, për 143 punonjës  sipas tabelës bashkëngjitur 2.   Burimet financiare sipas detajimit...

Vendim nr. 67, dt. 31.12.2008 “Mbi Strukturën Organike të Administratës së K.Q Shkoder”

V E N D O S I : 1. Të miratojë strukturën organike te administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 me gjithsejtë 40 (dyzet) punonjës. 2. Burimet financiare sipas detajimit te...

Vendim nr. 68, dt. 31.12.2008 “Mbi normativat”

Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave, vajit për automjetet e Këshillit të Qarkut për Vitin 2009   V E N D O S I: 1.  I. Normativat e Karburantit për: • TOYOTA           17 litra/ 100 km...

Vendim nr. 69, dt. 31.12.2008 “Për ndryshim të destinacionit të fondit”

      V E N D O S I :   1. Të ndryshojë destinacionin e fondit 300 000 lekë të parashikuar në Vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër  Nr. 53, datë 05.11.2008, në...