2008

Vendim nr. 53, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e masave organizative per Fest. Folk.Komb, Gjirokaster”

V E N D O S I :     Të shpreh mbështetjen për Urdhërin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nr. 894, datë 26.09.2008 për “Organizimin e Festivalit Folklorik Kombëtar,...

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë nga te Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të...

Vendim nr. 55, dt. 05.11.2008 “Per botimin e librit Dukagjini ne fokus”

 V E N D O S I : Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të vitit 2008, për botimin e librit “Dukagjini në...

Vendim nr. 56, dt. 05.11.2008 “Mbi përcaktimin e bashkive qender te rretheve”

V E N D O S I 1. Kryetarët e bashkive Shkodër, Pukë, Koplik si qendra rrethesh, marrin     përsipër drejtimin e N/forumeve që do të përpunojnë strategjinë e Qarkut. 2. Ngarkohet...

Vendim nr. 57, dt. 05.11.2008 “Aprovimi i prioriteve te rrugeve rurale per vitin 2009”

V E N D O S I : 1.Të aprovoje prioritet në këto akse rrugore : 1.Përforcim shpatulla ure në vendin e quajtur             “Stupe e Madhe”    Aksi     Dukagjin 2.Sistemim segmentit rrugor mure mbajtese km.57              ...

Vendim nr. 58, dt. 05.11.2008 “Për një ndryshim në strukturën organike të K.Q Shkoder”

V E N D O S I : 1. Në srukturën organike të Këshillit të Qarkut të bëhet ndryshimi:të shkurtohet     vendi i një specialisti në Drejtorinë e Urbanistikës dhe të shtohet vendi...

Vendim nr. 59, dt. 05.11.2008 “Për shpallje Dëshmor i Atdheut”

V E N D O S I : 1. T’i miratojë shpalljen Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit të     Atdheut për të ndjerin Pëllumb Nikollë Pëllumbaj, ”Martir i Demokracisë”, duke...

Vendim nr. 60, dt. 30.12.2008 “Shtesë plani për të ardhurat e vitit 2008”

      Shtesë plani  për të ardhurat e vitit 2008, përdorimi i tyre nga Këshilli i  Qarkut  Shkodër dhe përdorimi  i Transfertës të Pakushtëzuar të vitit 2008     V E N D...

Vendim nr. 61, dt. 30.12.2008 “Mbi përdorimin e të ardhurave të trashëguara nga viti...

Mbi  përdorimin e  të ardhurave të trashëguara nga viti 2008  për organizimin e   aktiviteteve  të përbashkëta  në Qarkun Shkodër V E N D O S I : 1.- Nga të Ardhurat e trashëguara të...

Vendim nr. 62, dt 30.12.2008 “Mbi miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut Shkoder...

V E N D O S I :   1. Të  miratojë  detajimin  e Buxhetit  të Përgjithshëm të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 sipas tabelave bashkangjitur, për: a) Këshillin e Qarkut  Shkodër...