2008

Vendim nr. 23, 15.03.08 “Për Titujt e Këshillit të Qarkut Shkodër”

  VENDOSI: 1.    Të miratoje Titujt e Qarkut të cilët do t’ë akordohen nga Këshilli i Qarkut Shkodër si  më poshtë:                     a.Titulli “Nderi i Qarkut”                                       b.Titulli “Mirënjohja e Qarkut”.  Titulli “Nderi i...

Vendim nr. 24, 17. 04. 2008 “Mbi ndryshimin e pikës 3 te vendimit të...

V E N D O S I :  1. Në Vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër nr 1 date 15.02. 2008 „Mbi  strukturën Organike të Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2008,...

Vendim nr. 25, 17.04.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z.Ndoc Gjergji”

V E N D O S I : 1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ndoc GJERGJI.   2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Departamenti Juridik pranë Këshillit...

Vendim nr.26, 17.04.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z.Karlo Kamsi”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Karlo KAMSI përrezultatetë suksesshme në fushën e hidroteknikës.   2. Për zbatimin e këtij...

Vendim nr.28, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën inf

  “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën informale, në fshatin Boric i madh- Gril”

Vendim nr. 29, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Koplik për zonën inform

“Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Koplik për zonën informale, të emërtuar Koplik 1”

Vendim nr. 30, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën info

“Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Zogaj”

Vendim nr. 31, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën in

   “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë” 

Vendim nr. 32, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

“Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.”