Vendim nr.21, 15.03.08 “Për transferim kapital të gjeneratorit dhuruar K.Q.Shkodër”

0
Vendim nr.21, 15.03.08 "Për transferim kapital të gjeneratorit dhuruar K.Q.Shkodër"

Vendim nr.22, 15.03.08 “Për rregulloren e re të funksionimit të K.Q.Shkodër”

0
Vendim nr.22, 15.03.08 "Për rregulloren e re të funksionimit të K.Q.Shkodër"

Vendim nr. 23, 15.03.08 “Për Titujt e Këshillit të Qarkut Shkodër”

0
  VENDOSI: 1.    Të miratoje Titujt e Qarkut të cilët do t’ë akordohen nga Këshilli i Qarkut Shkodër si  më poshtë:                     a.Titulli “Nderi...

Vendim nr. 24, 17. 04. 2008 “Mbi ndryshimin e pikës 3 te vendimit të...

0
V E N D O S I :  1. Në Vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër nr 1 date 15.02. 2008 „Mbi  strukturën Organike...

Vendim nr. 25, 17.04.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z.Ndoc Gjergji”

0
V E N D O S I : 1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ndoc GJERGJI.   2....

Vendim nr.26, 17.04.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z.Karlo Kamsi”

0
V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Karlo KAMSI përrezultatetë...

Vendim nr. 27, 17.04.2008 “Për miratimin e fondit për mbështetje financiare te K.Q Shkodër”

0
Për organizimin e Panairit Rajonal te Agrobisnesit 2008”

Vendim nr.28, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën inf

0
  “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën informale, në fshatin Boric i madh- Gril”

Vendim nr. 29, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Koplik për zonën inform

0
“Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Koplik për zonën informale, të emërtuar Koplik 1”

Vendim nr. 30, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën info

0
“Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Zogaj”