2008

Vendim nr. 34, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

   “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.”

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë nga te Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të...

Vendim nr. 38, 25.07.2008 “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT...

   “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT për Këshillit të Qarkut Shkodër dhe Nd/R.Rr.M.Shkoder” V E N D O S I :  1. Te nxirren jashte perdorimi mjetet e transportit ...

Vendim nr. 64, dt. 30.12.2008 “Mbi veprimtarine e Keshillit te Qarkut Shkoder “

        V E N D O S I : 1-Të miratojë veprimtarinë Ekonomiko –Financiare të Këshillit të Qarkut  Shkodër për Transfertën e Pakushtëzuar dhe të Ardhurat  e vitit 2008.    I- Realizimi i...

Vendim nr.20, 15.03.08 “Mbi disa transferime fondesh në Buxhetin 2008 për K.Q.Shkodër”

Vendim nr.20, 15.03.08 "Mbi disa transferime fondesh në Buxhetin 2008 për K.Q.Shkodër"

Vendim nr. 39, 25.07.2008 “Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të...

“Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të Qarkut Shkodër nr 15 date 15.02.2008 mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë. ” V E N D O S I :   1. Në paketën...

Vendim nr. 61, dt. 30.12.2008 “Mbi përdorimin e të ardhurave të trashëguara nga viti...

Mbi  përdorimin e  të ardhurave të trashëguara nga viti 2008  për organizimin e   aktiviteteve  të përbashkëta  në Qarkun Shkodër V E N D O S I : 1.- Nga të Ardhurat e trashëguara të...

Vendim nr. 37, 25.07.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

“Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 53, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e masave organizative per Fest. Folk.Komb, Gjirokaster”

V E N D O S I :     Të shpreh mbështetjen për Urdhërin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nr. 894, datë 26.09.2008 për “Organizimin e Festivalit Folklorik Kombëtar,...

Vendim nr. 31, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën in

   “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë”