2008

Vendim nr.7, 15.03.08 “Miratim fondi për rikonstruksionin e murit mbajtës Lotaj”

Vendim nr.7, 15.03.08 "Miratim fondi për rikonstruksionin e murit mbajtës Lotaj"

Vendim nr.19, 15.03.08 “Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li

Vendim nr.19, 15.03.08 "Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li

Vendim nr.18, 15.03.08 “Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin

Vendim nr.18, 15.03.08 "Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin

Vendim nr.1, 15.03.08 “Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.1, 15.03.08 "Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008"

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë nga te Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të...

Vendim nr.28, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën inf

  “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Gruemirë për zonën informale, në fshatin Boric i madh- Gril”

Vendim nr. 23, 15.03.08 “Për Titujt e Këshillit të Qarkut Shkodër”

  VENDOSI: 1.    Të miratoje Titujt e Qarkut të cilët do t’ë akordohen nga Këshilli i Qarkut Shkodër si  më poshtë:                     a.Titulli “Nderi i Qarkut”                                       b.Titulli “Mirënjohja e Qarkut”.  Titulli “Nderi i...

Vendim nr. 66, dt. 30.12.2008 “Për strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.Rurale Shkodër”

V E N D O S I 1. Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale  Shkodër për vitin 2009, për 143 punonjës  sipas tabelës bashkëngjitur 2.   Burimet financiare sipas detajimit...

Vendim nr.17, 15.03.08 “Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin...

Vendim nr.17, 15.03.08 "Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin 2