Vendim nr. 31, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën in

   “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë” 

Vendim nr.16, 15.03.08 “Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave e Bashkive për...

Vendim nr.16, 15.03.08 "Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave e Bashkive për viti

Vendim nr.12, 15.03.08 “Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.12, 15.03.08 "Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008"

Vendim nr. 52, dt. 05.11.2008 “Per ratifikimin e marreveshjeve dhe prog. me jashte”

V E N D O S I:  1.    Të ratifikojë marrëveshjet dhe programet e bashkëpunimit me jashtë te administratës se këshillit të Qarkut Shkodër....

Vendim nr. 48, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për znj. Sadete Bishanaku

Vendim nr. 48, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për znj. Sadete Bishanaku

Vendim nr. 23, 15.03.08 “Për Titujt e Këshillit të Qarkut Shkodër”

  VENDOSI: 1.    Të miratoje Titujt e Qarkut të cilët do t’ë akordohen nga Këshilli i Qarkut Shkodër si  më poshtë:                     a.Titulli “Nderi...

Vendim nr.15, 15.02.08 “Mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë së Komunave e Bashkive për...

V E N D I M  Nr.15  Datë  15.2. 2008  “Mbi  vendosjen e kuotës së antarësisë  së Komunave dhe Bashkive  për Qarkun eShkodrës  për...

Vendim nr. 32, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

“Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.”

Vendim nr. 50, dt 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Ali...

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ali Xhemil BUSHATI,...

Vendim nr. 55, dt. 05.11.2008 “Per botimin e librit Dukagjini ne fokus”

 V E N D O S I : Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut...