2008

Vendim nr.21, 15.03.08 “Për transferim kapital të gjeneratorit dhuruar K.Q.Shkodër”

Vendim nr.21, 15.03.08 "Për transferim kapital të gjeneratorit dhuruar K.Q.Shkodër"

Vendim nr. 56, dt. 05.11.2008 “Mbi përcaktimin e bashkive qender te rretheve”

V E N D O S I 1. Kryetarët e bashkive Shkodër, Pukë, Koplik si qendra rrethesh, marrin     përsipër drejtimin e N/forumeve që do të përpunojnë strategjinë e Qarkut. 2. Ngarkohet...

Vendim nr. 55, dt. 05.11.2008 “Per botimin e librit Dukagjini ne fokus”

 V E N D O S I : Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të vitit 2008, për botimin e librit “Dukagjini në...

Vendim nr.1, 15.03.08 “Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.1, 15.03.08 "Për Strukturën e Administratës së K.Q.Shkodër për vitin 2008"

Vendim nr.6, 15.03.08 “Mbi prioritetet e projekteve të rrugëve Rurale të K.Q.Shkodër për vitin

Vendim nr.6, 15.03.08 "Mbi prioritetet e projekteve të rrugëve Rurale të K.Q.Shkodër për vitin

Vendim nr.9, 15.03.08 “Mbi vendosjen e pagesës se telefonisë celulare për K.Q.Shkodër, viti 200

Vendim nr.9, 15.03.08 "Mbi vendosjen e pagesës se telefonisë celulare për K.Q.Shkodër, viti 200

Vendim nr.20, 15.03.08 “Mbi disa transferime fondesh në Buxhetin 2008 për K.Q.Shkodër”

Vendim nr.20, 15.03.08 "Mbi disa transferime fondesh në Buxhetin 2008 për K.Q.Shkodër"

Vendim nr. 43, 25.07.2008 “Kriteret për dhënien e titujve te Këshillit të Qarkut Shkodër”

   VENDOSI: 1.Të miratojë  këto kritere për dhënien e Titullit të Qarkut “Nderi i Qarkut ” dhe “Mirënjohja e Qarkut ” të cilët akordohen nga Këshilli i Qarkut Shkodër si  më poshtë:  ·         kërkesën...

Vendim nr. 25, 17.04.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z.Ndoc Gjergji”

V E N D O S I : 1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ndoc GJERGJI.   2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Departamenti Juridik pranë Këshillit...

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë nga te Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të...