2007

V E N D I M Nr 61 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 61 datë 11.12.2007       Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 2, me sipërfaqe 177.35ha,...

Vendim Nr. 45 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Shtoj i...

V E N D I M   Nr 45 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shtoj i Ri, me sipërfaqe 105.72 ha, në Komunën...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës.

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se...

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se Tokes ne K.Q. Sh

Vendim Nr. 56 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 56 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit pëer caktimin e kufirit të zonës informale Kuc, me sipërfaqe 26 ha, në Komunen Guri i Zi.  ...

Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit,...

Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave

Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së...

Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së Qarku Sh

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të...

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder