2007

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së...

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në Qark

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 36 date 15.11.2007 Mbi disa trasferime fondesh te buxhetit te vitit 2007 për Nd.R.M.Rr.R

Vendim Nr. 59 date 11.12.2007 Për miratimin e rregullores së Këshillit Teknik të Dep....

V E N D I M   Nr 59 datë 11.12.2007   Për miratimin e Rregullores së Këshillit e Teknik të Departamentit të Urbanistikës  në Qarkun Shkodër     VENDOSI:     Të...

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendim Nr. 57 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 57 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 3, me sipërfaqe 48.13 ha, në Bashkinë Shkodër....

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e...

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e Këshillit,KRRT së ,dhe KMT Qarkut.

Vendimi Nr. 2 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të...

Vendimi Nr. 2 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Qarkut.

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit...

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit të K.Q. Shkoder

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder