Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit...

Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 19 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e Tarifave të Shërbimit...

Vendimi Nr. 19 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e Tarifave të Shërbimit për të tretët në Q

Vendim Nr. 53 date 11.12.2007 Për blerjen e 1(një) autoveture për nevoja te Këshillit...

V E N D I M   Nr 53 datë 11.12.2007   Për blerjen e 1(një) autoveturë për nevoja të Këshillit të Qarkut Shkodër...

Vendimi Nr. 2 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të...

Vendimi Nr. 2 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Qarkut.

Vendimi Nr. 17 i datës 20. 08. 2007 Mbi detajimin e Buxhetit të K....

Vendimi Nr. 17 i datës 20. 08. 2007 Mbi detajimin e Buxhetit të K. Q. Shkodër

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës...

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të...

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendim Nr. 41 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 41 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës, të Q.S.