Strategjia

Te dhena

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhënat gjeografike, historike, ekonomike dhe kulturore nga Qarku i Shkodrës, të mbledhura dhe përpunuara nga individë, shoqata, agjenci, të cilat do të shërbejnë për hartimin e...

Krijimi i besimit ne institucionet europiane fillon me rajonet

Bruksel, 19 Mars 2009-03-21 Nje studim i koheve te fundit te Eurobarometrit  sugjeron qe autoritetet rajonale dhe lokale jane nivelet me te besueshme te qeverisjes qe sollen ne kohen e sakte  nje strukture...

Baza Ligjore

V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE PËR ZHVILLIMIN RAJONAL, PËR PERIUDHËN 2008-2013  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës,...

Permbledhje e studimit te fizibilitetit hartuar nga Swiss Cooperation dhe ADA

      MBËSHTETJA E ZHVILLIMIT RAJONAL NE SHQIPËRINË E VERIUT Permbledhje Nderhyrjet e propozuara ne nivel rajonal dhe lokal Duke pasur parasysh analizen tone, nje nga sfidat me te medha ne...

Takime me donatorë

Takim datë 25 Shkurt 2008 Takim datë 29 Maj 2008 Takim datë 28 Korrik 2008