Strategjia

Takime me donatorë

Takim datë 25 Shkurt 2008 Takim datë 29 Maj 2008 Takim datë 28 Korrik 2008

Baza Ligjore

V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE PËR ZHVILLIMIN RAJONAL, PËR PERIUDHËN 2008-2013  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës,...

Krijimi i besimit ne institucionet europiane fillon me rajonet

Bruksel, 19 Mars 2009-03-21 Nje studim i koheve te fundit te Eurobarometrit  sugjeron qe autoritetet rajonale dhe lokale jane nivelet me te besueshme te qeverisjes qe sollen ne kohen e sakte  nje strukture...

Prof. Dr. Heinz Schrumpf, Një politike moderne rajonale dhe agjencitë e zhvillimit ekonomik

1. HyrjeNë vitin 2007, qeveria shqiptare prezantoi një draft për politikën e ardhshme rajonale.Në përgjithësi tregohej nevoja për të krijuar një strukture rajonale të përputhshme me BE-në dhe një sistem planifikimi në akordancë me...

Konferenca

Konferenca DUKAGJINI NE FOKUS Fjala e hapjes, kryetari i Keshillit te Qarkut Shkoder Z. Astrit Bushati, deputet Temat e prezantuara ne ketë konference: 1. Zhvillimi i Turizmit dhe agroturizmit ne zonen e Dukagjinit 2....